Έκδοση Νέας 13ης Πυροσβεστικής Διάταξης

22 Δεκεμβρίου 2022

Της Άννας Κατσαρού
Διπλ. Χημικού Μηχανικού
Τομέας Πυροπροστασίας της “Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ”

Η νέα 13η Πυροσβεστική Διάταξη «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής απαραίτητων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις», η οποία εκδόθηκε την 29η Νοεμβρίου 2021, επέφερε σημαντικές αλλαγές, που αφορούν στην αντιμετώπιση όλων των δραστηριοτήτων από άποψη πυροπροστασίας σε συνέχεια της δημιουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης αδειών (e-adeies) της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα:

 1. Καθορίστηκαν οι διοικητικές πράξεις πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Οι διοικητικές πράξεις πυροσβεστικής υπηρεσίας. οι οποίες εντάχθηκαν στην πλατφόρμα e-adeies είναι οι εξής:

 • Έγκριση μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας
 • Αρχειοθέτηση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας
 • Υπόδειξη Μέτρων πυροπροστασίας (Έκθεση επιθεώρησης)
 • Έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας
 • Ανανέωση πιστοποιητικού πυροπροστασίας
 • Έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού πυροπροστασίας

2. Ορίστηκαν οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες απαιτείται η έγκριση ή αρχειοθέτηση μελέτης πυροπροστασίας και η απαίτηση ή μη έκδοσης Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας για κάθε δραστηριότητα.

Γενικά ορίστηκε ότι η διαδικασία/πράξη έγκρισης μελέτης πυροπροστασίας και ακολουθείται μόνο στις δραστηριότητες όπου:

 • Απαιτείται έκδοση Πιστοποιητικού πυροπροστασίας
 • Κατά την έκδοση οικοδομικής άδειας φακέλου χρηματοδοτικών προγραμμάτων
 • Ζητούνται αποκλίσεις από την εφαρμογή της νομοθεσίας πυροπροστασίας

Αξίζει, ακόμα, να σημειωθεί ότι:

Η Αρχειοθέτηση μελέτης πυροπροστασίας πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις :

 • Εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας
 • που απαλλάσσονται από τη χορήγηση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας
 • που ασκούνται ελεύθερα (γραφείο εμπόριο, εκπαίδευση, αποθήκευση) και εμπίπτουν στην Κατηγορία Β του Παραρτήματος της 13ης Πυροσβεστικής Διάταξης.

Η Έκθεση Επιθεώρησης (Υπόδειξη μέτρων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας) ακολουθείται σε δραστηριότητες, που δεν υπάγονται στους κανονισμούς πυροπροστασίας κτιρίων είτε πυροσβεστικές ή ειδικές διατάξεις πυροπροστασίας, όπως Κτίρια Σωφρονισμού, Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών, Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγής από Αιολική και Ηλιακή Ενέργεια, Εγκαταστάσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Η Έκδοση/Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

Η έκδοση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας έχει διάρκεια πέντε (5) ετών και πραγματοποιείται:

 • Κατόπιν ρητής πρόβλεψής του από τις κείμενες διατάξεις ως απαιτούμενο δικαιολογητικό για την άδεια, έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας επιχείρησης – εγκατάστασης
 • Στις επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις που ασκούνται ελεύθερα και εμπίπτουν στις χρήσεις: Γραφεία, Εμπόριο, Εκπαίδευση, Αποθήκευση (μη εμπορικές αποθήκες, ήτοι αποθήκες που δεν διαθέτουν ΚΑΔ) και κατηγορίες κινδύνου C

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι το πιστοποιητικό πυροπροστασίας δε νομιμοποιεί τη χρήση του κτιρίου – χώρου από πολεοδομική άποψη, δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση χορήγησης με άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, ούτε αποτελεί έγγραφο νομιμότητας της εγκατάστασης, η οποία ελέγχεται από την εκάστοτε αδειοδοτούσα αρχή. Την ευθύνη για την τοποθέτηση, συντήρηση και καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας έχει ο ιδιοκτήτης – εκμεταλλευτής της επιχείρησης – εγκατάστασης

Έκδοση Προσωρινού Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

Προσωρινό Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας με μέγιστη ισχύ έξι (6) μηνών δύναται να εκδοθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε επιχειρήσεις όπου κατά περίπτωση:

 • δεν έχουν υλοποιήσει πλήρως την υποχρέωσή τους για την εγκατάσταση Μόνιμου Υδροδοτικού Πυροσβεστικού Δικτύου ή Αυτόματου Συστήματος Πυρόσβεσης
 • διαπιστώνονται αποκλίσεις από τα στοιχεία της μελέτης παθητικής ή δομικής πυροπροστασίας,

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, είναι η εγκατάσταση των λοιπών προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.

 • Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών έγκρισης/αρχειοθέτησης μελέτης και χορήγησης Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

Στη νέα 13η Πυροσβεστική Διάταξη καθορίζονται, επίσης, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κάθε μία από τις παραπάνω διοικητικές πράξεις και διαφέρουν κατά περίπτωση σύμφωνα με τα συνημμένα Παραρτήματα Α και Γ της εν λόγω πυροσβεστικής διάταξης.

 • Διαδικασία διεκπεραίωσης πράξης στο e-adeies

Η διαδικασία για την υποβολή, έλεγχο, διαχείριση και παρακολούθηση της ροής εργασιών για την έκδοση των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας της παρούσας, διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες», κατόπιν σχετικής αίτησης από εξουσιοδοτημένο μηχανικό και την υποβολή των απαιτούμενων, κατά περίπτωση δικαιολογητικών και στοιχείων.

 • Η πρόσβαση στο «e-Άδειες», πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), την οποία θα χρησιμοποιούν οι αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και οι εξουσιοδοτημένοι διαχειριστές.
 • Εξουσιοδοτημένος διαχειριστής της αίτησης νοείται ένας εκ των μηχανικών του έργου ή τεχνική εταιρεία, στους οποίους ανατίθεται από τον κύριο του έργου η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων για την έκδοση της διοικητικής πράξης. Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός της αίτησης υποβάλλει με ευθύνη του στο πληροφοριακό σύστημα, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανάλογα με την προς έκδοση διοικητική πράξη πυροπροστασίας, επιλέγοντας την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 • Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, υποχρεούνται να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών
 • Καθορισμός τρόπου – εποπτείας επιχειρήσεων

Κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων, σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το εξάμηνο (6μηνο) από την έκδοση του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας ή ένα (1) έτος αντίστοιχα από την αρχειοθέτηση της μελέτης πυροπροστασίας ή από την άδεια, έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας της επιχείρησης – εγκατάστασης, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες διενεργούν ελέγχους με σκοπό την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων των δραστηριοτήτων με τις κανονιστικές διατάξεις πυροπροστασίας

 • Εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις ήσσονος σημασίας, γίνεται γραπτή σύσταση, ή καλείται ο ενδιαφερόμενος στην υποβολή έγγραφων εξηγήσεων, εγγράφων ή στοιχείων, με κατευθυντήριες οδηγίες για συμμόρφωση και τίθεται μέγιστη προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών στον φορέα της επιχείρησης – εγκατάστασης, για την άρση τέλεσής τους. Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης ή την υποβολή εξηγήσεων, εγγράφων ή στοιχείων, εφόσον αυτές δεν υποβληθούν ή εφόσον κριθούν από την υπηρεσία ως ελλιπείς ή ανεπαρκείς, επιβάλλονται οι κυρώσεις

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές παραλείψεις, ή ελλείψεις ή παραβάσεις σε σχέση με τα αναφερόμενα στην εγκεκριμένη ή αρχειοθετημένη μελέτη ή την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας (όπως έλλειψη των απαιτούμενων μόνιμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας, ελλείψεις δομικής πυροπροστασίας, επεκτάσεις που επιβάλλουν τη λήψη μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας, κατάταξη σε δυσμενέστερη κατηγορία κινδύνου από άποψη πυρκαγιάς, κ.λπ.), η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 13 της 13ης Πυροσβεστικής Διάταξης.