Αλλάζει η διαδικασία ελέγχου και χορήγησης Πιστοποιητικών Πυροπροστασίας στα Πρατήρια Καυσίμων και Ενέργειας!

4 Ιανουαρίου 2022

Με την υπ’ αρ. 69019 οικ. Φ.700.13/2021 Υ.Α. αλλάζει η διαδικασία ελέγχου και έγκρισης των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, καθώς και της χορήγησης του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας.

Με την αρ. 69019 οικ. Φ.700.13/2021 Υ.Α., η διαδικασία εγκρίσεων Μελετών και Πιστοποιητικών Πυροπροστασίας, θα πραγματοποιείται μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλοι οι εμπλεκόμενοι στις διαδικασίες έκδοσης, δηλαδή οι πυροσβεστικές υπηρεσίες και οι μηχανικοί σας, στους οποίους ανατίθεται από εσάς η χορήγηση του νέου Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας.

Για την έγκριση της Μελέτης Πυροπροστασίας όσο και την χορήγηση του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας, η διαχείριση των αιτημάτων θα γίνεται μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Η Πυροσβεστική Υπηρεσία παραμένει αρμόδια για την χορήγηση του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας, με τη διαφορά ότι όλη η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά. Και αφού ελέγξει και διαπιστώσει ότι πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις για την χορήγησή του, θα εκδίδει την απόφαση της έγκρισης Μελέτης Πυρασφάλειας είτε του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας, η οποία θα αναρτάται στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Σε κάθε περίπτωση ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης – επιχείρησης, υποχρεούται να τηρεί στο έπακρο τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, που έχουν εγκριθεί, όπως και στο παρελθόν. Επίσης, οφείλει να διατηρεί στο χώρο της εγκατάστασης όλα τα απαιτούμενα από την σχετική νομοθεσία δικαιολογητικά.

Κάποια από τα δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι:

  1. Εγκεκριμένη μελέτη πυρασφάλειας και εγκεκριμένο σχέδιο
  2. Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας
  3. Κόκκινο Βιβλίο
  4. Υπεύθυνη Δήλωση αναγόμωσης Πυροσβεστήρων
  5. Λοιπές Υπεύθυνες Δηλώσεις που απαιτούνται

Τονίζεται ότι με τις νέες διατάξεις, η έκδοση του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας θα εκδίδεται χωρίς τη διενέργεια προγενέστερης αυτοψίας για τα πρατήρια, παρόλα αυτά ο έλεγχος για την τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, θα πραγματοποιείται σε ακαθόριστη χρονική στιγμή από την Πυροσβεστική Υπηρεσία με ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΛΕΓΧΟ.

Αν κατά τον έκτακτο έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα Πυροπροστασίας, θα επιβάλλονται κυρώσεις που εκτός από την υποβολή χρηματικού προστίμου από 200€ έως 5.000€ βάση των πινάκων 1, 2 και 3, μπορεί να επιφέρει και την ανάκληση του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας, που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην ανάκληση της Άδειας Λειτουργίας.

Παρακάτω υπογραμμίζονται ποια πρόστιμα μπορούν να επιβληθούν σε ένα πρατήριο, τα οποία ανέρχονται από 200€ έως και 5.000€.

Μέχρι σήμερα για τις κατηγορίες που είχαν την υποχρέωση για τη λειτουργία τους, να τηρούν τα εγκεκριμένα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, σύμφωνα με την μελέτη του αρμόδιου κατά το νόμο μηχανικού, και να έχουν Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας σε ισχύ για την ορθή λειτουργία τους.

Το γεγονός ότι πλέον όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκριση της Μελέτης Πυροπροστασίας και την έκδοση του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας, θα τα καταθέτει ο μηχανικός ψηφιακά στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος θα εγγυάται την πλήρη συμμόρφωση των εγκαταστάσεων στις Πυροσβεστικές διατάξεις και την ύπαρξη πλήρους φακέλου στην εγκατάσταση, την οποία έχει υποχρέωση να τηρεί ο εκμεταλλευτής για κάθε έλεγχο, καθιστά πολύ σημαντικό και κρίσιμο τον ρόλο του μηχανικού.

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» διαθέτοντας εμπειρία 30 ετών στην αδειοδότηση Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων, δύναται να αναλάβει και να διεκπεραιώσει τις διαδικασίες που απαιτούνται:

  • Για την διεκπεραίωση των μελετών και της ανανέωσης Πιστοποιητικών Πυροπροστασίας, με τρόπο υπεύθυνο, όπως προβλέπει η ισχύουσα Νομοθεσία, αφενός προστατεύοντας τον εκμεταλλευτή από μελλοντικές κυρώσεις και αδειοδοτικά προβλήματα, αφετέρου διασφαλίζοντας τη σωστή λειτουργία των μέτρων και μέσων Πυροπροστασίας της εγκατάστασης.
  • Για τη σωστή και πλήρη σύνταξη του φακέλου δικαιολογητικών, μελετών και σχεδίων σε κάθε εγκατάσταση.

του Θέμη Κωνσταντινίδη,
πολιτικού μηχανικού,
του Τμήματος Πρατηρίων Καυσίμων & Ενέργειας
της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί»