Αναπτυξιακός Νόμος Ν4399/2016 – Προκήρυξη β κύκλου Καθεστώτων

2 Φεβρουαρίου 2018

Έχει ενεργοποιηθεί με τη δημοσίευση του υπ’ αριθ. 4445/15-12-2017 ΦΕΚ ο β΄ κύκλος του καθεστώτων ενισχύσεων της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Ν.4399/16. Σύμφωνα με την προκήρυξη η καταληκτική ημερομηνία των υποβολών είναι η 15η Φεβρουαρίου 2018.

Ο προϋπολογισμός του καθεστώτος έχει οριστεί στα 390 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 140 εκατομμύρια ευρώ αφορούν ενισχύσεις επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότησης κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης, ενώ τα 250 εκατομμύρια ευρώ αφορούν φοροαπαλλαγές.

Τα βασικά είδη ενισχύσεων που παρέχονται από τον Ν.4399/16 είναι τα εξής:

 • Φορολογική Απαλλαγή

 • Επιχορήγηση

 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

Σημαντική διαφοροποίηση αποτελεί το γεγονός ότι σε σύγκριση με τον α’ κύκλο υποβολών του 4399/16, συγχωνεύονται οι δύο φάσεις υποβολής. Αυτό σημαίνει ότι πλέον η υποβολή του αιτήματος υπαγωγής και η υποβολή του φακέλου τεκμηρίωσης γίνεται πλέον σε ένα μόνο στάδιο.

Σε γενικές γραμμές προβλέπονται ενισχύσεις μέχρι 55% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο εγκατάστασης του επενδυτικού έργου.

Οι βασικές προβλέψεις του 4399/16 και των καθεστώτων του είναι τα εξής:

Δικαιούχοι:

 • Ατομική επιχείρηση

 • Εμπορική εταιρεία

 • Συνεταιρισμός

 • Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ

 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες

 • Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ

 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους

Ιδιωτική συμμετοχή στο κόστος της επένδυσης:

 • Αύξηση μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου από νέες εισφορές σε μετρητά

 • Κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον

 • Ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον

 • Εκποίηση στοιχείων ενεργητικού

 • Τραπεζικό δάνειο

Είδη επενδυτικών σχεδίων:

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας
 • Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

 1. (Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτιρίων καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. Για τα επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 60% για τις κτιριακές δαπάνες, ενώ για τις επενδύσεις στον τομέα Logistics σε 70% επίσης για τις κτιριακές δαπάνες των εν λόγω επενδυτικών έργων. Τέλος, για κτίρια τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα, ο εν λόγω συντελεστής ανέρχεται στο 80%)

 2. Αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, για ΜΜΕ, υπό προϋποθέσεις

 3. Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης

 4. Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού

 5. Ειδικές & μηχανολογικές εγκαταστάσεις

 • Άυλα στοιχεία ενεργητικού
 1. Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία και μη κατοχυρωμένες τεχνικές γνώσεις
 2. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης

Για τις Μεγάλες επιχειρήσεις οι επιλέξιμες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών και για τις ΜΜΕ το 75%

 • Μισθολογικό κόστος

Προϋποθέσεις ενίσχυσης μισθολογικού κόστους

 1. υποχρεωτική καθαρή αύξηση του αριθμού των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής
 2. η πλήρωση των θέσεων εργασίας θα πρέπει να γίνει εντός 3 ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας
 3. υποχρεωτική διατήρηση των θέσεων εργασίας για 3 έτη από την πλήρωσή τους για τις ΜΜΕ και για 5 έτη για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Λοιπές κατηγορίες δαπανών
 1. Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και αφορούν μόνο νέες ΜΜΕ (δεν έχει παρέλθει επταετία από την ημερομηνία ίδρυσης τους). Ενισχύονται δαπάνες για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, για την υποστήριξης στις αδειοδοτήσεις, σε θέματα χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, μελέτες οργάνωσης και διοίκησης, έρευνες αγοράς κ.λ.π.
 2. Δαπάνες εκκίνησης μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αφορούν δαπάνες για την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως νομικές και λογιστικές υπηρεσίες, οργανωτικές μελέτες κ.λ.π.