Εθνικός Κλιματικός Νόμος

16 Ιανουαρίου 2023

Του Παύλου Κωτσίδη
Διπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού, Μ.Β.Α
Διευθυντή Τομέα Ενέργειας


Στις 27/05/2022 εκδόθηκε σε ΦΕΚ ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος (Ν. 4936/2022), με βασικό αντικείμενο τη μετάβαση της χώρας μας στην κλιματική ουδετερότητα και την προσαρμογή της στην κλιματικής αλλαγή. Σκοπός του νόμου είναι η δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου για τη βελτίωση της προσαρμοστικής ικανότητας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας και τη διασφάλιση της σταδιακής μετάβασης της, στην κλιματική ουδετερότητα και την απανθρακοποίηση έως το έτος 2050. Ταυτόχρονα, θεσπίζονται:

  • Ενδιάμεσοι στόχοι μετριασμού των ανθρωπογενών εκπομπών για τα έτη 2030 και 2040,
  • Δείκτες παρακολούθησης της προόδου προς επίτευξη των σχετικών στόχων,
  • Μια σειρά μέτρων και υποχρεώσεις μου υιοθετούνται από τις ελληνικές επιχειρήσεις,

Ενδεικτικά μέτρα:

  • Από 01/01/2024 το ¼ τουλάχιστον των νέων εταιρικών ΙΧ αυτοκινήτων, που ταξινομούνται ανά εταιρεία σωρευτικά, είναι αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης, ρύπων έως 50 gr CO2/χλμ. Υπόχρεες είναι οι εταιρείες που έχουν αποκτήσει τουλάχιστον 4 οχήματα εντός του έτους ή μέχρι την ημερομηνία που θα τα αποκτήσουν με αρχή την  01/01/2024. Από την 01/01/2030 τα νέα επιβατικά και ελαφρά οχήματα που ταξινομούνται είναι μόνο μηδενικών ρύπων.
  • Όλες οι Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις, που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες του άρθρου 20 του Νόμου, θα πρέπει έως 31/10/2023 να προβούν σε υποβολή Έκθεσης Ανθρακικού Αποτυπώματος (έτος αναφοράς 2022). Η έκθεση επαληθεύεται και επικαιροποιείται ετησίως και περιλαμβάνονται εθελοντικοί στόχοι και δράσεις μείωσης εκπομπών (Πρόστιμο: 50€/ημέρα καθυστέρησης). Η ετήσια Έκθεση Ανθρακικού Αποτυπώματος και ο υπολογισμός των εκπομπών γίνεται:
    • Σύμφωνα με το πρότυπο «2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories», όπως έχει τροποποιηθεί, και περιλαμβάνει τις άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τις έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την κατανάλωση ενέργειας, όπως ορίζονται στο πρότυπο «GHG Protocol – WORLD RESOURCES INSTITUTE».
    • Σύμφωνα με το πρότυπο «ISO 14064 – 1:2018», κατηγορίας 1 και 2. Ως συντελεστές μετατροπής της τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε ισοδύναμους τόνους εκλυόμενου διοξειδίου του άνθρακα (CO2) χρησιμοποιούνται οι συντελεστές που αναφέρονται στην πλέον πρόσφατη εθνική απογραφή εκπομπών.

Οι υπόχρεες επιχειρήσεις του άρθρου 20, είναι οι ακόλουθες:

α) Ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα,

β) Πιστωτικά ιδρύματα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 (Α’ 107),

γ) Ασφαλιστικές επιχειρήσεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016 (Α’ 13),

δ) Επιχειρήσεις επενδύσεων της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 (Α’ 14),

ε) Επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας,

στ) Εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης

ζ) Εταιρείες ταχυμεταφορών,

η) Επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου,

θ) Αλυσίδες καταστημάτων λιανεμπορίου, οι οποίες απασχολούν πάνω από πεντακόσιους (500) εργαζόμενους,

ι) Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής, της περ. δ’ του άρθρου 1 του ν. 4302/2014 (Α’ 225), και

ια) Αστικές εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου.

Υπάρχουν και άλλα μέτρα που επηρεάζουν τις σχετικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, κυρίως σε πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο. Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην εταιρεία «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί», η οποία διαθέτει ανάλογη εμπειρία και αναλαμβάνει σχετικά project. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.  2310552110 & 2109580000 ή στο email: [email protected].