Εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας με την ADR 2023

6 Σεπτεμβρίου 2023

Ψηφίστηκε στις 23 Ιουνίου 2023 και έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ η νέα προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις του νέου Κανονισμού ADR 2023 με την Κοινοτική Οδηγία 2022/2407, Κ. Υ.Α. 200035/2023 (ΦΕΚ 4101/Β` 23.6.2023 με τίτλο Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5/145078/2021 (Β’ 3202) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/1833 της Επιτροπής» για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγία (ΕΕ) 2022/2407 της Επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 2022 «για την τροποποίηση των παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με στόχο την προσαρμογή τους στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο»

Η Συμφωνία  ADR 2023 (και ο νέος κανονισμός RID για σιδηροδρομικές μεταφορές ΕΕ που συμπεριλαμβάνεται στο παραπάνω ΦΕΚ)  ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2023 και είναι υποχρεωτική από τον Ιούλιο του 2023 και περιλαμβάνει τους κανόνες για την ασφαλή μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων, οι οποίοι αναθεωρούνται ανά διετία, κατόπιν προσαρμογής στις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

Με την ίδια απόφαση επικαιροποιείται το πλαίσιο εκπαίδευσης των Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, οι οποίοι παρέχουν οδηγίες στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, με σκοπό την αποτροπή ατυχημάτων με ενδεχόμενες επιπτώσεις σε ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και στο περιβάλλον.

Επιπλέον, αλλαγές στην ADR 2023 σε σχέση με την προηγούμενη εντοπίζονται στα εξής :

  • εισάγονται νέες ειδικές διατάξεις μεταφοράς 396, 397, 398 και 676,
  • εισάγονται προδιαγραφές πλήρωσης και μεταφοράς για εγκεκριμένα επαναγεμιζόμενα δοχεία πίεσης και
  • προστίθενται περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις υποχρεώσεις της αρμόδιας αρχής και τις υποχρεώσεις των φορέων ελέγχου στα κεφάλαια ADR 1.8.6.2 και ADR 1.8.6.3.

Υπάρχουν, επίσης, αρκετές αλλαγές σχεδόν σε όλα τα κεφάλαια της νέας ADR2023 που αφορούν τις ειδικές διατάξεις μεταφοράς, τα πιστοποιητικά έγκρισης οχημάτων (EX & FL οχήματα κλπ), τους κανονισμούς για την αποστολή συσκευασιών, ενώ εισάγεται η έννοια του κανονισμού «Συσκευασιών Διάσωσης».

Για όλα τα παραπάνω κρίνεται επιτακτική η ανάγκη ελέγχου των σχετικών άρθρων της ADR 2023 από τις εμπλεκόμενες εταιρείες ή λήψη σχετικών συμβουλών από ένα εξειδικευμένο Σύμβουλο Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (DGSA).

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ» διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα πολύ έμπειρων πιστοποιημένων Συμβούλων ADR και μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των επιχειρήσεων Πανελλαδικά.

Βασίλης Μόσχος
Διπλ. Χημικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
Διευθυντής Τμήματος ΥΑΕ Βιομηχανίας, Καυσίμων &
Μεταφορών Επικινδύνων Εμπορευμάτων