Ενημερωτικό Νέου Καθεστώτος Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»

8 Ιουλίου 2019

 

Προκηρύχθηκε την Τετάρτη 03.07.2019 το καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 συνολικού προϋπολογισμού 150.000.000€.

Οι υποβολές αιτήσεων υπαγωγής θα μπορούν να γίνονται από τους ενδιαφερόμενους φορείς μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, μέχρι την Τρίτη 15.10.2019.

Βάσει των διατάξεων του Ν.4399/16 η μέγιστη ενίσχυση διαμορφώνεται ως 55% επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών Eνισχύσεων, ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

Βασικός στόχος του συγκεκριμένου καθεστώτος είναι η παροχή μίας ολοκληρωμένης δέσμης κινήτρων για τη διενέργεια επενδύσεων από Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, στους επιλέξιμους κλάδους του Νόμου.

 

Προϋπολογισμός του Καθεστώτος

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προκηρυχθέντος καθεστώτος έχει διαμορφωθεί στα 150.000.000€. Επιμερίζεται σε 145.000.000€ που αφορούν τα είδη ενίσχυσης ης επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, ενώ 5.000.000€ θα αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Ο προϋπολογισμός του καθεστώτος χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οι υπό σύσταση, νεοϊδρυόμενες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, με μέγεθος μικρό και πολύ μικρό, οι οποίες έχουν την ακόλουθη νομική μορφή:

 • Ατομική επιχείρηση
 • Εμπορική εταιρία (Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.)
 • Συνεταιρισμός
 • Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες
 • Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους

Δεν είναι δικαιούχοι και εξαιρούνται των ενισχύσεων του παρόντος:

 1. οι προβληματικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παράγραφο 18 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ. (άρθρο 1 παρ. 4 περίπτωση γ Γ.Α.Κ.),
 2. επιχειρήσεις, οι οποίες, δεν επιβεβαιώνουν ότι κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους για ενίσχυση δεν έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση (άρθρο 2 σημείο 61α του τροποποιημένου Γ.Α.Κ. με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1084 της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2017) στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση και δεν δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν εντός μεγίστης περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται ενίσχυση.
 • επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.

 

Ύψος Επενδυτικών Σχεδίων

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4399/16 το κατώτερο ύψος επένδυσης ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης είναι το εξής:

 • Μικρές Επιχειρήσεις 150.000 €
 • Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 100.000 €
 • Κοιν.Σ.Επ., Συνεταιρισμοί κτλ.  50.000 €

Στο συγκεκριμένο καθεστώς υπάρχει και ανώτατο πλαφόν για την ενίσχυση ανά υποβαλλόμενο σχέδιο και αυτό διαμορφώνεται στα 3.000.000 €

 

Είδη Ενίσχυσης

Οι προβλεπόμενες μορφές ενίσχυσης του συγκεκριμένου καθεστώτος είναι οι ακόλουθες:

 • Φορολογική απαλλαγή.
 • Επιχορήγηση.
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης.
 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.

 

Είδος Επενδυτικού Σχεδίου – Αρχική Επένδυση

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα της αρχικής επένδυσης, όπως απαιτείται από τον Ν.4399/16 και πρέπει να εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Δημιουργία νέας μονάδας.
 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή.
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της.

 

Ενισχυόμενοι Κλάδοι

 

Ποσοστά ενίσχυσης ανά γεωγραφική ζώνη και μέγεθος επιχείρησης

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

 1. Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. Για τα επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 60% για τις κτιριακές δαπάνες, ενώ για τις επενδύσεις στον τομέα Logistics σε 70% επίσης για τις κτιριακές δαπάνες των εν λόγω επενδυτικών έργων. Τέλος, για κτίρια τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα, ο εν λόγω συντελεστής ανέρχεται στο 80%.
 2. Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, για ΜΜΕ, υπό προϋποθέσεις.
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης
 1. Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 2. Ειδικές & μηχανολογικές εγκαταστάσεις

 

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

 1. Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία και μη κατοχυρωμένες τεχνικές γνώσεις
 2. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης

 

Μισθολογικό κόστος

Προϋποθέσεις ενίσχυσης μισθολογικού κόστους

 1. υποχρεωτική καθαρή αύξηση του αριθμού των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής
 2. η πλήρωση των θέσεων εργασίας θα πρέπει να γίνει εντός 3 ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας
 3. υποχρεωτική διατήρηση των θέσεων εργασίας για 3 έτη από την πλήρωσή τους για τις ΜΜΕ και για 5 έτη για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις όσον αφορά τα καθεστώτα της Γενικής Επιχειρηματικότητας και των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ και για 3 έτη για τις Μικρές Επιχειρήσεις από την ημερομηνία πλήρωσής τους και 5 έτη για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις, όσον αφορά το καθεστώς  Συνέργειες και Δικτυώσεις.

 

Λοιπές κατηγορίες δαπανών

 1. Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και αφορούν μόνο νέες ΜΜΕ (δεν έχει παρέλθει επταετία από την ημερομηνία ίδρυσης τους). Ενισχύονται δαπάνες για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, για την υποστήριξης στις αδειοδοτήσεις, σε θέματα χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, μελέτες οργάνωσης και διοίκησης, έρευνες αγοράς κλπ.
 2. Δαπάνες εκκίνησης μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αφορούν δαπάνες για την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως νομικές και λογιστικές υπηρεσίες, οργανωτικές μελέτες κλπ.

 

Υλοποίηση Επενδυτικών Έργων

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων καθορίζεται στην απόφαση υπαγωγής και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης.  Υπό προϋποθέσεις (όπως είναι η υλοποίηση του 50% του επενδυτικού έργου) είναι δυνατή η παράταση του εγκεκριμένου χρόνου υλοποίησης έως και δύο (2) επιπλέον έτη.

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Ανάπτυξης» παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, αναφορικά με την αξιοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων κάθε είδους (Αναπτυξιακοί Νόμοι, ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης).

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.  2310552110 & 2109580000 ή στο email[email protected]