Ενημερωτικό προδημοσίευσης δράσης: Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

24 Ιανουαρίου 2023

Η Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Δικαιούχοι στη δράση είναι οι υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Κατηγορία Περιφέρειας.
 2. Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 3. Να διαθέτουν και να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. (Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης).
 4. Να έχουν τρείς (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 5. Να λειτουργούν νόμιμα και αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα
 6. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 7. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ στον οποίο στηρίζεται το χρηματοδοτικό καθεστώς ενίσχυσης που θα επιλέξουν υποχρεωτικά κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) ή του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De minimis).
 8. Να συγκεντρώσει την ελάχιστη βαθμολογία των 45 μονάδων, σύμφωνα με τα βαθμολογικά κριτήρια που ορίζονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 350.000.000€. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 200.001€ έως και 1.000.000€, και δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που μίας εκ των τελευταίων τριών διαχειριστικές περιόδους.

Ένταση ενίσχυσης

Κατά την υποβολή της αίτησης η επιχείρηση πρέπει να επιλέξει ένα εκ των δυο χρηματοδοτικών καθεστώτων ενίσχυσης, δηλαδή του Καν (ΕΕ) 1407/2013 (Κανόνας De-Minimis) ή του Καν (ΕΕ) 651/2014 (ΓΚΑΚ), άρθ. 14,18,19 και 41., με ανώτατο όριο επιχορήγησης το ποσό των 500.000€.

Τα ποσοστά ενίσχυσης ορίζονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, με δυνατότητα προσαύξησης του ποσοστού ενίσχυσης κατά 10%, σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες της «Πράσινης Μετάβασης » σε ποσοστό 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 1.%CE%A0%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82.jpg
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 2.%CE%A0%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82.jpg

Επισημαίνεται ότι το ανώτατο συνολικό ποσό ενίσχυσης με βάση τον κανονισμό De Minimis, ορίζεται στα 200.000€ (ή 100.000€ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) για την τελευταία τριετία κατά την οποία κατατίθεται η αίτηση υπαγωγής.

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 3.%CE%A0%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82.jpg

Επιλέξιμες δαπάνες

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 4.%CE%A0%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82.jpg

Υποβολή – Αξιολόγηση – Ένταξη – Υλοποίηση

 • Η ημερομηνία έναρξης υποβολών των αιτήσεων υπαγωγής θα ορίζεται στην αναλυτική πρόσκληση.
 • Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (FiFo) και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης και σε κάθε περίπτωση μέχρι την λήξη ισχύος του κανονισμού.
 • Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται μόνο σε μία εκ των δύο δεσμών δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», δηλαδή είτε μόνο στην Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ, είτε μόνο στην Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ.
 • Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της .