Ενημερωτικό προκήρυξης προγράμματος: «Επιχορήγηση ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων ΣΤ’ Κύκλος»

20 Ιουνίου 2019

Αναμένεται η ανακοίνωση της έναρξης υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του ΣΤ’ Κύκλου

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι επιχειρήσεις για τις οποίες ο Φορέας Κοινωνία της Πληροφορίας προχώρησε σε ανάκληση της απόφασης ένταξης – χρηματοδότησης από τους προηγούμενους Κύκλους της Δράσης (Α’, Β’, Γ’, Δ’ και Ε’), έχουν δικαίωμα επανυποβολής επενδυτικού σχεδίου.

Επιπλέον, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν οικονομική ενίσχυση μέσω της Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» επιχειρήσεις που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

  • Ο υφιστάμενος κλάδος δραστηριότητας τους ανήκει στο λιανικό εμπόριο καυσίμων ή και στο χονδρικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλητή (Κ.Α.Δ. 47.3: Λιανικό εμπόριο καυσίμων σε εξιδεικευμένα καταστήματα, Κ.Α.Δ. 47.78.85: Λιανικό εμπόριο καυσίμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας, Κ.Α.Δ 47.99.85: Λιανικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης, με διανομή κατ’ οίκον. Κ.Α.Δ. 46.71.13.14: Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλητή).
  • Διαθέτουν μια από τις παρακάτω νομικές μορφές: A.E, EΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε, & Ατομική που τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας.
  • Διατηρούν σε ισχύ την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια λειτουργίας.
  • Η Επιχείρηση είναι υφιστάμενη
  • Η Επιχείρηση δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα Αγορανομικού Κώδικα
  • Η επιχείρηση και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις με αυτή δεν εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis (ήτοι δεν έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση μέσω συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ που, μαζί με την αιτούμενη ενίσχυση, σωρευτικά να ξεπερνά τις 200.000,00€ κατά την τελευταία τριετία.


ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ :
Το ποσοστό Ενίσχυσης είναι 100%


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1: Κεντρική Υπολογιστική Μονάδα

Η/Υ και απαραίτητο λογισμικό συστήματος Εισροών – Εκροών.

2: Υποσύστημα Αντλιών

Interfaces για τις Αντλίες και Λογισμικό Σύνδεσης & Διαχείρισης Αντλιών.

3: Υποσύστημα Δεξαμενών

Controller (κονσόλα)

Βυθομετρικές ηλεκτρονικές ράβδοι

4: Αυτόματη Έκδοση Φορολογικών Αποδείξεων

 Φορολογικός μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣ

Θερμικός Εκτυπωτής Αποδείξεων

Ογκομετρητές (Αφορά μόνο εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης )

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 2 μήνες από την έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν υποκαταστήματα, μπορούν να υποβάλλουν περισσότερες της μιας αιτήσεως, που η κάθε μια θα αντιστοιχεί σε κάθε ένα υποκατάστημα.
  • Δεν επιδοτούνται οι εργασίες εγκατάστασης και υποδομών για το σύστημα εισροών – εκροών.
  • Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν επιδοτηθεί και εισπράξει την επιχορήγηση κατά τους προηγούμενους Κύκλους της Δράσης (Α’, Β’, Γ’, Δ’ και Ε’), δεν έχουν δικαίωμα υποβολής νέας πρότασης επενδυτικού σχεδίου για τον ίδιο τόπο υλοποίησης.