Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση

16 Ιανουαρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση»

Επιδότηση 50% για επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού έως 150.000€ διεκδικούν επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, εστίασης και εκπαίδευσης,. Οι υποβολές ξεκινούν 6 Φεβρουαρίου 2019 και ολοκληρώνονται 19 Απριλίου 2019 .

Αναλυτικότερα:

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα επιδοτεί υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:

α. στο Λιανικό Εμπόριο,

β. στις υπηρεσίες Εστίασης (πχ. ταβέρνες – εστιατόρια – πιτσαρίες – fastfood, οινομαγειρεία, ουζερί, αναψυκτήρια, catering κτλ),

γ. στην Εκπαίδευση (προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, γενική, τεχνική, επαγγελματική, μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια, φροντιστήρια ξένων γλωσσών, φροντιστήρια υπολογιστών, εκπαιδευτών εκμάθησης θαλάσσιων σπορ, προπονητών αθλημάτων, σχολών ιππασίας, σχολών αθλημάτων, σχολών χορού, ωδεία, σχολών οδηγών, κτλ),

δ. στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας – κοινωνικής μέριμνας (πχ. κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρα ημερήσιας φροντίδας ενηλίκων με αναπηρίες, επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες κτλ) .

Προϋπολογισμός αιτήσεων – Διάρκεια υλοποίησης επενδύσεων:

Ελάχιστος προϋπολογισμός: 10.000€

Μέγιστος προϋπολογισμός: 150.000€

Μέγιστη διάρκεια υλοποίησης επενδύσεων: 24 μήνες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Ποσοστό επιδότησης: 50%

Επιλέξιμες δαπάνες:

α. παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου, για εξοικονόμηση ενέργειας, ή/και αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας (προσωπικού / πελατών), ή/και διευκόλυνσης πρόσβασης ΑμεΑ, (πχ. Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας – δαπέδου – δώματος – στέγης, συστήματα σκίασης, θερμομονωτικά κουφώματα, συστήματα ελέγχου φωτισμού, κλιματισμός, εξαερισμός, συστήματα ασφαλείας, αντιολισθητικά πλακάκια, ελαστικά δάπεδα ασφαλείας)

β. αγορά παραγωγικού εξοπλισμού(νέος ή βελτιωμένης ενεργειακής κλάσης),

γ. αγορά εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας ή προστασίας του περιβάλλοντος,

δ. εξοπλισμός αναβάθμισης υγιεινής και ασφάλειας προσωπικού ή και πελατών (φωτισμός ασφαλείας, ενεργητική πυροπροστασία, συστήματα ανίχνευσης διαρροών υγραερίου – νερού, αντικατάσταση εξοπλισμού που προκαλεί θόρυβο ή παρουσιάζει αυξημένο κίνδυνο ανάφλεξης, συστήματα ασφαλείας, ιατρικός εξοπλισμός πρώτων βοηθειών κτλ)

ε. εξοπλισμός ΤΠΕ (π.χ. cashdrawers, Barcode readers – UPS, ηλεκτρονικοί ζυγοί, διαδραστικοί πίνακες, Η/Υ απαραίτητων για την εφαρμογή και χρήση νέου λογισμικού που περιλαμβάνεται στην επένδυση, 3d printers, settopboxes, ασύρματες συσκευές παραγγελιοληψίας (PDAs), κλπ

κ.τ.λ.),

στ. λογισμικά – siteeshop,

ζ. αγορά μεταφορικών μέσων για επιχειρήσεις λιανεμπορίου ή εστίασης,

η. αγορά μεταφορικών μέσων μεταφοράς μαθητών (για επιχειρήσεις εκπαίδευσης),

θ. πιστοποιήσεις (π.χ.ISO 9001, ISO 2200 κ.τ.λ.),

ι. τεχνικές μελέτες μηχανικού,

ια. ψηφιακή προβολή (πχ google ads, facebook ads, instagram ads, youtube, email marketing, newsletter campaign, web banners κτλ,),

ιβ. εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα Πρώτων βοηθειών, Καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης,

ιγ. πλήρες μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού (προσθετικά του υφιστάμενου).

ιδ. λοιπός εξοπλισμός που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό, και στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ενισχυόμενης επιχείρησης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Οι επιχειρήσεις, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής, θα πρέπει να :

1. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας,

2. διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης, ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων,

3. απασχόλησαν το 2017 (ή υπό προϋποθέσεις το 2018), τουλάχιστον τις ακόλουθες θέσεις εργασίας (ανάλογα με τον κλάδο):

α. Λιανικό εμπόριο: τουλάχιστον 1 άτομο (σε ΕΜΕ)

β. Εστίαση: τουλάχιστον 2 άτομα (σε ΕΜΕ)

γ. εκπαίδευση-κοινωνική μέριμνα: τουλάχιστον 5 άτομα (σε ΕΜΕ)

Σημειώνεται πως : 1 ΕΜΕ = 1 εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης για 12 μήνες (οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, καθώς και οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν ορισμένες μόνο ημέρες/ μήνες του έτους, υπολογίζονται ως κλάσμα εργασίας πλήρους απασχόλησης),

 

4. ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους ΔΕΝ υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ,

5. λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας για τον ΚΑΔ επένδυσης. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής,

6. το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει κατά τα έτη 2017 – 2018 – 2019 η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (κανόνας de minimis).

Σημειώνεται πως ΔΕΝ έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

α. οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την

χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

β. οι επιχειρήσεις με έδρα την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα). Διευκρινίζεται ότι ως χώρος υλοποίησης της επένδυσης μπορεί να είναι η έδρα της επιχείρησης ή/και υποκατάστημα αυτής, εφόσον όλα τα σημεία υλοποίησης ανήκουν στην ίδια περιφέρεια.