Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Safety Audits)

19 Ιουλίου 2023

Οι έλεγχοι ασφαλείας διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη διασφάλιση της διαρκούς ασφάλειας και ευημερίας των εργαζομένων στο χώρο εργασίας.
Με τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας, οι έλεγχοι ασφαλείας μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου ατυχημάτων και τραυματισμών, καθώς και να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια.

Οι έλεγχοι ασφαλείας εξυπηρετούν πολλές σημαντικές λειτουργίες, όπως:

 • Προσδιορισμός κινδύνων: Οι έλεγχοι ασφαλείας βοηθούν στον εντοπισμό των κινδύνων στο χώρο εργασίας, επιτρέποντας την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων ελέγχου.
 • Αξιολόγηση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας: Οι έλεγχοι αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων, πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης ασφάλειας μιας εταιρείας για να διασφαλιστεί ότι αντιμετωπίζουν επαρκώς τους πιθανούς κινδύνους.
 • Διασφάλιση συμμόρφωσης: Οι έλεγχοι ασφάλειας βοηθούν να διασφαλιστεί ότι οι οργανισμοί συμμορφώνονται με τους σχετικούς κανονισμούς και πρότυπα υγείας και ασφάλειας.
 • Συνεχής βελτίωση: Οι τακτικοί έλεγχοι ασφάλειας μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό περιοχών προς βελτίωση, οδηγώντας σε ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον και μειωμένο κίνδυνο ατυχημάτων και τραυματισμών.

Για να πραγματοποιηθεί ένας αποτελεσματικός έλεγχος ασφάλειας, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:

 • Αναπτύξτε ένα σχέδιο ελέγχου: Περιγράψτε το εύρος, τους στόχους και τα κριτήρια για τον έλεγχο. Καθορίστε ένα χρονοδιάγραμμα και προσδιορίστε ποιοι θα εμπλακούν στη διαδικασία.
 • Συγκέντρωση ομάδας ελέγχου: Συμπεριλάβετε άτομα με γνώση του οργανισμού, των λειτουργιών του και των σχετικών κανονισμών υγείας και ασφάλειας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει εσωτερικό προσωπικό ή εξωτερικούς συμβούλους.
 • Διεξαγωγή επιτόπου επιθεώρησης: Περπατήστε στο χώρο εργασίας για να εντοπίσετε τους κινδύνους, να αξιολογήσετε τα μέτρα ελέγχου και να παρατηρήσετε τις συμπεριφορές των εργαζομένων.
 • Εξετάστε την τεκμηρίωση: Εξετάστε τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τα αρχεία ασφαλείας, όπως αναφορές συμβάντων και αρχεία εκπαίδευσης, για να αξιολογήσετε τη συμμόρφωση και να εντοπίσετε τομείς προς βελτίωση.
 • Διεξαγωγή συνεντεύξεων: Μιλήστε με υπαλλήλους σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού για να συγκεντρώσετε γνώσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα των συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας και να εντοπίσετε πιθανούς κινδύνους.
 • Ανάλυση ευρημάτων: Ελέγξτε τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου για να εντοπίσετε τάσεις, τομείς ανησυχίας και ευκαιρίες για βελτίωση.
 • Ετοιμάστε μια αναφορά: Συνοψίστε τα ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των εντοπισμένων κινδύνων, των μη συμμορφώσεων και των συστάσεων για βελτίωση.
 • Παρακολούθηση: Εφαρμόστε τις προτεινόμενες ενέργειες και παρακολουθήστε την πρόοδο για να διασφαλίσετε την αποτελεσματικότητα των βελτιώσεων.

Οι έλεγχοι ασφάλειας είναι ένα ανεκτίμητο εργαλείο για τη διατήρηση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος. Με τον εντοπισμό των κινδύνων, την αξιολόγηση των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους σχετικούς κανονισμούς, οι έλεγχοι ασφαλείας μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία των εργαζομένων, στη μείωση του κινδύνου ατυχημάτων και τραυματισμών και στη βελτίωση της συνολικής ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

Στα πλαίσια αυτά, η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε., διαθέτοντας μια πλήρη και έμπειρη ομάδα επιστημόνων μπορεί να καλύψει όλο το φάσμα διαδικασιών ελέγχων ασφάλειας για κάθε είδους και πολυπλοκότητας εργασία, με απώτερο σκοπό να προασπίσει την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και το κύρος των επιχειρήσεων.

Για τη «ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ»Αλέξανδρος Λίμπερ
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc
Προϊστάμενος Υπηρεσιών Ασφάλειας Εργασίας