Λίγα λόγια για την Πυρασφάλεια κτιρίων

4 Ιουλίου 2019

Του πτυχιούχου Μηχανολόγου Μηχανικού,

Διευθυντή Τομέα Μελετών Πυροπροστασίας

& Επιβλέψεων Η/Μ εγκαταστάσεων,

Χρήστου Μπαλλή 

 

Μηχανικοί, αλλά και ιδιοκτήτες, γραφείων, καταστημάτων, ξενοδοχείων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων αντιμετωπίζουν την πυρασφάλεια των κτιρίων ως θέμα ζωτικής σημασία, δεδομένου ότι συνδέεται με την ασφάλεια πολιτών και περιουσιών. Εξάλλου, η ασφάλεια ενός κτιρίου δεν αφορά μόνο τη στατική του επάρκεια, αλλά και την πυροπροστασία του.

Πρωταρχικός στόχος του νέου Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων και συγκεκριμένα του Προεδρικού Διατάγματος 41/2018 είναι η ασφάλεια του πολίτη σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς, η οποία επιτυγχάνεται γενικότερα με τον ανάλογο σχεδιασμό του κτιρίου και των επιμέρους χώρων του και με την εγκατάσταση κατάλληλων μέσων, καθώς και την απαιτούμενη από τους κανονισμούς επιλογή υλικών και εξοπλισμού.

  • Τι είναι ο κανονισμός πυροπροστασίας;

Είναι ένας ειδικός κανονισμός, που καθορίζει τις προδιαγραφές πυρασφάλειας των κτιρίων και ισχύει παράλληλα με τις λοιπές απαιτήσεις του οικοδομικού και κτιριοδομικού κανονισμού, κατά το μέρος που ρυθμίζουν αντίστοιχα θέματα.

Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων αφορά πάντοτε την πηγή ανάφλεξης, χωρίς να εξετάζει περιπτώσεις εμπρησμού, δολιοφθοράς, βανδαλισμού, εκδήλωσης πυρκαγιάς μετά από πρόθεση, καθώς και άλλες παρεμφερείς ενέργειες.

  • Τι καθορίζει ο κανονισμός πυροπροστασίας;

Ειδικότερα ο κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων προβλέπει:

α) Να προστατεύεται η ζωή και η υγεία των ατόμων που βρίσκονται σε αυτά σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

β) Να εμποδίζεται η εξάπλωση της φωτιάς από τον χώρο όπου εκδηλώθηκε στους άλλους χώρους του κτιρίου.

γ) Να αποτρέπεται η μετάδοση της φωτιάς από τον χώρο που εκδηλώθηκε στα όμορα και στα γειτονικά ακίνητα καθώς και στις γειτονικές περιοχές.

δ) Να προστατεύονται τα ίδια τα κτίρια και τα περιεχόμενά τους.

Επίσης καθορίζει:

  • Όλα τα μέτρα που προστατεύουν το κτίριο από κατάρρευση λόγω φωτιάς, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκκένωσή του.
  • Οι ελάχιστες απαιτήσεις σχεδιασμού των οδεύσεων διαφυγής που επιτρέπουν την ταχεία εκκένωση του κτιρίου και την ασφαλή διαφυγή των χρηστών του, εκτός αυτού ή σε άλλον ασφαλή χώρο ή σε άλλο κτίριο, χωρίς να υποστούν τις επιπτώσεις του καπνού, των τοξικών καυσαερίων και της θερμότητας που παράγεται σε περίπτωση πυρκαγιάς.
  • Τα μέγιστα επιτρεπόμενα μεγέθη, στα οποία τα κτίρια πρέπει να διαχωρίζονται σε πυροδιαμερίσματα, ώστε η φωτιά να περιορίζεται κατά το δυνατόν στον χώρο που εκδηλώθηκε.
  • Τα μέτρα που εμποδίζουν τη μετάδοση της φωτιάς από ένα κτίριο στα γειτονικά του.
  • Οι απαιτήσεις των υλικών που χρησιμοποιούνται στα κτίρια σε συνάρτηση με τη θέση στην οποία τοποθετούνται και τη χρήση του κτιρίου, προκειμένου να μην επιτρέπουν την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.
  • Τα ενεργητικά μέτρα και συστήματα πυροπροστασίας που επιτρέπουν την έγκαιρη ανίχνευση της φωτιάς, την ανάσχεσή της και την ασφαλή διαφυγή των χρηστών του κτιρίου, παρέχοντας τους, τον απαραίτητο χρόνο εκκένωσης και προστασία από τη φωτιά.
  • Τι είναι παθητική πυροπροστασία;

Η παθητική πυροπροστασία αφορά την ενσωμάτωση των απαραίτητων μέτρων για την έγκαιρη και ασφαλή διαφυγή του κοινού από το κτίριο. Τα μέτρα προβλέπονται σε μελέτη του μηχανικού και αποτελούν την δομική πυροπροστασία του κτιρίου. Η πυροπροστασία περιλαμβάνει: Αρχιτεκτονικό και κατασκευαστικό σχεδιασμό, οδεύσεις διαφυγής, αριθμό εξόδων κινδύνου, περιορισμό διάδοσης πυρκαγιάς.

  • Τι είναι η ενεργητική πυροπροστασία;

Είναι τα μέσα πυροπροστασίας (πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές, καταιονητήρες νερού, ανιχνευτές καπνού ή θερμοκρασίας, φαροσειρήνες κλπ), που εγκαθίστανται σ’ ένα κτίριο και τα οποία αποσκοπούν στην αντιμετώπιση και καταστολή της πυρκαγιάς σε περίπτωση εκδήλωσής της.

Για την έκδοση της Άδειας Δόμησης μίας οικοδομής εκτός των άλλων μελετών απαραίτητη είναι και η σύνταξη και κατάθεση της μελέτη Παθητικής και Ενεργητικής Πυροπροστασίας.

Τα στελέχη της «Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς και Συνεργάτες», με όπλα την άριστη γνώση και τη μεγάλη εμπειρία στις μελέτες πυρασφάλειας συνθετών εγκαταστάσεων, είναι σε θέση να μελετήσουν το κτίριο σας παρέχοντας την μέγιστη ασφάλεια οικοδομήματος και κοινού με σύγχρονα υλικά και έξυπνες λύσεις σε κάθε πρόβλημα.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.  2310552110 & 2109580000 ή στο email: [email protected]