Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Ευκαιρία Αναβάθμισης του Εγχώριου Τουριστικού Προϊόντος

6 Μαΐου 2022

Του Μιχάλη Χατζηβρέττα

Οικονομολόγου, MSc
Διευθυντή Τομέα Ιδιωτικών Επενδύσεων
της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Ανάπτυξης»

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί το κυριότερο χρηματοδοτικό εργαλείο για την ανάπτυξη και ενίσχυση επενδύσεων, με στόχο τη διαμόρφωση νέου παραγωγικού μοντέλου στη χώρα, για τη συνολική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Εντοπίζοντας και αναλύοντας τις παθογένειες και τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή των προηγούμενων αναπτυξιακών νομοσχεδίων, στο νέο νόμο έχουν εισαχθεί νέες καινοτόμες διαδικασίες, με στόχο την πιο αποτελεσματική και άμεση προσέλκυση, έγκριση και υλοποίηση επενδύσεων. Συνοπτικά, οι βασικές αυτές «καινοτομίες» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι οι ακόλουθες:

 • Υψηλότερα ποσοστά επιδοτήσεων ως 70%.
 • Ολοκλήρωση αξιολόγησης αυστηρά εντός 60 ημερών.
 • Επιτάχυνση διαδικασιών ελέγχου μέσω ορκωτών ελεγκτών.
 • Σταθεροί κύκλοι υποβολών.
 • 13 Θεματικά καθεστώτα ενίσχυσης εστιασμένα ανά κλάδο.
 • Υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων μη ολοκληρωμένου χαρακτήρα, υπό προϋποθέσεις.

Αναφορικά με την καινοτομία των ειδικών θεματικών (κλαδικών) καθεστώτων, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο κλάδος του τουρισμού χαρακτηρίζεται ως ένας από τους σημαντικότερους της ελληνικής οικονομίας, τόσο με βάση τη συμβολή του στο ΑΕΠ όσο και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Για αυτόν το λόγο, ο νέος Αναπτυξιακός εστιάζει στον κλάδο αυτό, με τη δημιουργία δύο επιμέρους θεματικών καθεστώτων, «Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων» και  «Εναλλακτικές μορφές τουρισμού».

Στα καθεστώτα αυτά θα περιλαμβάνονται διατάξεις, οι οποίες θα είναι απολύτως προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά, στις ανάγκες και στους στόχους που έχουν οι επιχειρήσεις του κλάδου, προκειμένου η υπαγωγή τους στο Νόμο και οι ενισχύσεις που θα λαμβάνουν (επιχορηγήσεις, φορολογικές απαλλαγές κτλ.) να συμβάλουν πραγματικά στη διευκόλυνση υλοποίησης των απαιτούμενων επενδύσεων, ώστε οι τουριστικές επιχειρήσεις να κατορθώσουν να γίνουν ακόμα πιο ανταγωνιστικές, ιδιαίτερα σε διεθνές επίπεδο.

Τα επενδυτικά σχέδια, τα οποία θα μπορούν να υπαχθούν στο καθεστώς «Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων» είναι τα ακόλουθα:

 • Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τριών (4) αστέρων.
 • Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμού μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων
 • Επέκταση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (4) αστέρων.
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφήςΤουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (3) αστέρων,
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμόςσύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στο Ν. 4276/2014 (Α’ 155) που κατατίθενται ως ενιαία σχέδια, εκτός του μέρους αυτών που αφορά σε προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτίρια και εγκαταστάσεις,
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον

α) φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας»,

β) υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές:

i) ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,

ii) περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,

iii) νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων,

γ) κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12868/2018 (Β΄ 3119) απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και

δ) διατηρούν ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) ενοικιαζόμενων δωματίων,

 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014

Αναφορικά με το καθεστώς «Εναλλακτικές μορφές τουρισμού», θα μπορούν να υπαχθούν και να λάβουν ενισχύσεις (επιχορηγήσεις, φορολογικές απαλλαγές κτλ.) οι ακόλουθες περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων:

 • Ειδικής Τουριστικής Υποδομής, όπως
 • συνεδριακά κέντρα,
 • γήπεδα γκολφ,
 • τουριστικοί λιμένες,
 • χιονοδρομικά κέντρα,
 • θεματικά πάρκα,
 • εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού (μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας κέντρα αναζωογόνησης – spa),
 • κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού,
 • ορειβατικά καταφύγια,
 • αυτοκινητοδρόμια,

όπως αυτές ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄155),

 • Αγροτουρισμού, Οινοτουρισμού, Γεωτουρισμού και Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων,
 • Τουριστικών Καταλυμάτων στην ύπαιθρο τύπου Glamping,
 • Καταδυτικού Τουρισμού, σύμφωνα με τον ν. 4688/2020 (Α΄ 101).

Πιο αναλυτικά, τα βασικά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων καθεστώτων του νέου Αναπτυξιακού, ως προς τους δικαιούχους, τα είδη ενισχύσεων, το ελάχιστο ύψος των επενδυτικών σχεδίων και τις επιλέξιμες δαπάνες, είναι τα εξής:

Δικαιούχοι

 • Εμπορικές εταιρίες (Ανώνυμες Εταιρίες, Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρίες)
 • Συνεταιρισμοί
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις.
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες
 • Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους (υπό προϋποθέσεις).

Είδη Ενισχύσεων

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου (μόνο για το καθεστώς «Νέο Επιχειρείν»)

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

 • Μεγάλες επιχειρήσεις > 1.000.000€
 • Μεσαίες επιχειρήσεις > 500.000€
 • Μικρές επιχειρήσεις > 250.000€
 • Πολύ μικρές επιχειρήσεις > 150.000€
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.), οι Αστικοί Συνεταιρισμοί, οι Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.). > 50.000€

Επιλέξιμες Δαπάνες

 1. Ενσώματα στοιχεία Ενεργητικού
 2. Την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 3. Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (υπό προϋποθέσεις)
 4. Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων, που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 5. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 6. Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
 7. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού
 8. Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
 9. συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
 10. Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας

που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης.

 • Λοιπές Δαπάνες (εκτός περιφερειακών ενισχύσεων)

Τα ποσοστά επιδοτήσεων, που ποικίλουν ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι %CE%95%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%912.jpg

Συνοψίζοντας, η εφαρμογή του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου για τις τουριστικές επιχειρήσεις, που θα γίνει με την προκήρυξη των δύο συγκεκριμένων θεματικών καθεστώτων, θα αποτελέσει για το σύνολο των επιχειρήσεων μία από τις σημαντικότερες ευκαιρίες για τη χρηματοδότηση νέων επενδυτικών σχεδίων, μέσα από πιο ευέλικτες και άμεσες διαδικασίες.

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε. – Σύμβουλοι Ανάπτυξης» μετρώντας 30 χρόνια εμπειρίας και διαθέτοντας ικανά και έμπειρα στελέχη συνεχίζει να στηρίζει με επιτυχία τους πελάτες της ως προς την δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών, αναφορικά με την αξιοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων κάθε είδους (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακοί Νόμοι).

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ  2109580000 & 2310552000 ή στο email:    [email protected].

Σημείωση: Το άρθρο του κ. Χατζηβρέττα δημοσιεύτηκε στο “Money & Tourism” Μαρτίου 2022, ΤΕΥΧΟΣ 288

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι %CE%9C.%CE%A7%CE%91%CE%A4%CE%96%CE%97%CE%92%CE%A1%CE%95%CE%A4%CE%A4%CE%91%CE%A3_page-0001-742x1024.jpg
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι %CE%9C.%CE%A7%CE%91%CE%A4%CE%96%CE%97%CE%92%CE%A1%CE%95%CE%A4%CE%A4%CE%91%CE%A3_page-0002-742x1024.jpg
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι %CE%9C.%CE%A7%CE%91%CE%A4%CE%96%CE%97%CE%92%CE%A1%CE%95%CE%A4%CE%A4%CE%91%CE%A3_page-0003-742x1024.jpg