ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4887/22

3 Οκτωβρίου 2022

Σκοπός του Καθεστώτος:
… είναι «η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων.».
Προκηρύχθηκε το Σάββατο 01.10.2022 ο 1ος Κύκλος του Καθεστώτος ««Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια»» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Καθεστώτος ανέρχεται στα 150.000.000€, τα οποία επιμερίζονται σε 75.000.000€ για επιχορηγήσεις, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότησης του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης και 75.000.000€ για φορολογικές απαλλαγές.
Οι υποβολές αιτήσεων υπαγωγής θα μπορούν να γίνονται από ενδιαφερόμενους φορείς μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (Π.Σ.-Αν.), μέχρι τις  30.12.2022.
Βάσει των διατάξεων του Ν.4887/22 η μέγιστη ενίσχυση διαμορφώνεται ως 75% επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων, ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια

Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια:

 • Της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, όπως αυτή ορίζεται στο σημείο 5 του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της επιτροπής, ήτοι της παραγωγής προϊόντων εδάφους και της κτηνοτροφίας , χωρίς να εκτελούνται περαιτέρω εργασίες που μεταβάλλουν την φύση των προϊόντων, που υποβάλλονται από Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις. Ανώτατο ποσό ενίσχυσης ορίζονται οι 000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση,
 • Της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, όπως ορίζεται στην παρ. 10 του άρθρου 2 του Γ.Α.Κ., ήτοι κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος ζωτικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση,
 • Τον συνδυασμό της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, που δύνανται να υποβληθούν σε ένα επενδυτικό σχέδιο με δύο διακριτές ενότητες, που υλοποιούνται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα και αποτελούν τμήματα καθετοποιημένης μονάδας,
 • Της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης αυτών χωρίς να προκύπτει, κατ’ ανάγκη, από την επέμβαση γεωργικό προϊόν, που δύνανται σε ένα επενδυτικό σχέδιο με δύο διακριτές ενότητες, που υλοποιούνται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα και αποτελούν τμήματα καθετοποιημένης μονάδας.

Τα ως άνω επενδυτικά σχέδια θα περιλαμβάνονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων.

Διευκρινίζεται ότι επενδυτικά σχέδια που αφορούν την πρωτογενή γεωργική παραγωγή, αλλά και τον συνδυασμό πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, δύναται να υποβληθούν μόνο από Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις – Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται με βάση το παρόν καθεστώς είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • Εμπορικές εταιρείες, (Ε.Ε., Ο.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.),
 • Συνεταιρισμοί,
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων (ΑΕΣ).
 • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα.
 • Είναι Δημόσιες ή Δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:
  • δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού,
  • δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,
  • δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων,
 • Ατομικές επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ

Επίσης οι υποψήφιες επιχειρήσεις θα πρέπει να τηρούν βιβλία Β’ (για επενδυτικά σχέδια έως 300.000€) ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι %CE%A61%CE%95%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%8E%CF%88%CE%BF%CF%82-%CE%95%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%A3%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CF%89%CE%BD.jpg

Χαρακτήρας Κινήτρου Αρχικής Επένδυσης

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να υλοποιούνται σε μία Περιφερειακή Ενότητα, και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δημιουργία νέας μονάδας.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι ενισχυόμενες δαπάνες θα πρέπει να υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά διακόσια τοις εκατό (200%) τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου.

Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις απαιτείται, οι ενισχυόμενες επενδυτικές δαπάνες να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των 3 τελευταίων φορολογικών ετών των στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία συνδέονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί.

Είδη Ενισχύσεων

Φορολογική απαλλαγή: απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση την οικεία φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους.

Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, ο οποίος αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) και συνιστά ισόποσο αποθεματικό, το οποίο τηρείται σε διακριτό λογαριασμό στις οικονομικές τους καταστάσεις. Ο φορέας δύναται να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής εντός δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης της ωφέλειας. 

Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας θεμελιώνεται με την πιστοποίηση του 50% ή του 65% του κόστους της επένδυσης.

Η δικαιούμενη ενίσχυση δεν δύναται να υπερβαίνει κατ’ έτος το 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού φοροαπαλλαγής με εξαίρεση την περίπτωση της μη πλήρους αξιοποίησής του κατά τα προηγούμενα φορολογικά έτη λόγω έλλειψης επαρκών κερδών.

Η ενίσχυση που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να μην υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, μέχρι το φορολογικό έτος της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Επιχορήγηση Κεφαλαίου:  δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου που προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing): κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών και εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης. Επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης: κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμιά άλλη κρατική ενίσχυση.

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι %CE%A62-%CE%A0%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC-%CE%95%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7.jpg
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι %CE%A61%CE%92-%CE%A0%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC-%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82.jpg

Ένταση Ενισχύσεων

Το κίνητρο της φοροαπαλλαγής χορηγείται στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις σε ποσοστό 100% επί του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.)

Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, σε ποσοστό 80% του ανώτατου ορίου του ΧΠΕ.

Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται σε ποσοστό 100% του ανώτατου ορίου για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,
 • περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,
 • νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων
 • περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής
 • Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.), εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.) και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης,
 • Επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους για τα δύο (2) τουλάχιστον τελευταία έτη. Η αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, πρέπει να καλύπτει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
 • Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, οι οποίες είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Κοζάνης και ο Δήμος της Μεγαλόπολης.

Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται σε ποσοστό 90% του ανώτατου ορίου για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις σε:

 • Διατηρητέα κτήρια.
 • Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών και στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας,

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τα κίνητρα πλην τη επιχορήγησης χορηγούνται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Ειδικότερα και αποκλειστικά για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης, παρέχεται η δυνατότητα συνδυαστικής επιλογής του κινήτρου ενίσχυσης της επιχορήγησης, σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τριάντα τοις εκατό (30% για τις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης, του προβλεπόμενου ποσοστού ενίσχυσης με τα υπολειπόμενα ποσοστά φορολογικής απαλλαγής να διαμορφώνονται σε σαράντα τοις εκατό (40%) και εβδομήντα τοις εκατό (70%) αντίστοιχα.

Μέγιστα Όρια Ενισχύσεων

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο της Πρωτογενούς Γεωργικής Παραγωγής που υποβάλλεται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000€). Στην περίπτωση των επενδυτικών σχεδίων της Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων που παρέχονται ενισχύσεις Περιφερειακού χαρακτήρα, το συνολικό ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000€), για όλα τα είδη ενισχύσεων, ήτοι της επιχορήγησης ή της φορολογικής απαλλαγής ή της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Στην περίπτωση υποβολής επενδυτικού σχεδίου με δύο ενότητες της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων (περ. γ και δ της παρ. 1 του άρθρου 5, ) το όριο ανέρχεται στα τρία εκατομμύρια και πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (3.500.000€).

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο της Πρωτογενούς Γεωργικής Παραγωγής που υποβάλλεται από μεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000€). Στην περίπτωση υποβολής επενδυτικού σχεδίου, για τις μεσαίες επιχειρήσεις, με δύο ενότητες της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων το όριο ανέρχεται στα τρία εκατομμύρια και πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (3.500.000€) για τα είδη ενισχύσεων της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και στα πέντε εκατομμύρια και πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (5.500.000€) για το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής.

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και παρέχονται ενισχύσεις Περιφερειακού χαρακτήρα (μεταποίηση) δεν μπορεί να υπερβεί:

 1. τα τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000 €) για τις ενισχύσεις της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
 2. τα τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000 €) για τις ενισχύσεις της επιχορήγησης (ενισχύσεις για μεσαίες επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες της Θράκης), και
 3. τα πέντε εκατομμύρια ευρώ (5.000.000 €) για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.

Χρηματοδοτικό Σχήμα Επενδυτικών Σχεδίων

Κάθε φορέας συμμετέχει στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, είτε με συνδυασμό αυτών.

Αναλυτικότερα, η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Αύξηση μετοχικού – εταιρικού κεφαλαίου του φορέα επένδυσης με νέες εισφορές σε μετρητά των μετόχων – εταίρων
 • Αύξηση μετοχικού – εταιρικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέο.
 • Ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέο.
 • Εξωτερική χρηματοδότηση – Τραπεζικό ή Ομολογιακό Δάνειο τριετούς τουλάχιστον διάρκειας

Υπογραμμίζεται ότι,

 1. αποκλείεται η χρήση αλληλόχρεου λογαριασμού για την επιλογή τρόπου κάλυψης της εξωτερικής χρηματοδότησης, και
 2. ποσοστό τουλάχιστον 25% του τρόπου κάλυψης του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, δεν πρέπει να περιλαμβάνει κρατική ενίσχυση.
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι %CE%A63%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82-%CE%94%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%95%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD.jpg
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι %CE%A64%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82-%CE%94%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%95%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%82-%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%95%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD.jpg

Επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων, για τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό 702/2014 είναι οι αναφερόμενες στον πίνακα των Επιλέξιμων δαπανών Περιφερειακών Ενισχύσεων με εξαίρεση:

 • Τις δαπάνες της κατηγορίας Α1.β «ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ»
 • Τις δαπάνες της κατηγορίας Α1.ε «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΣΥΓΧΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΟΧΙ ΚΤΙΡΙΑ) & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»,
 • Τις δαπάνες της κατηγορίας Α2.α «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΩΝ, ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ &ΜΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ».

Διευκρινίζεται ότι στα επενδυτικά σχέδια του τομέα της φυτικής γεωργικής παραγωγής οι ενισχυόμενες δαπάνες των γεωργικών ελκυστήρων, των καλλιεργητικών παρελκόμενων μηχανημάτων κ.λπ., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 30% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους αυτών.

Επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων, για τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό 702/2014 είναι οι αναφερόμενες στον πίνακα των Επιλέξιμων δαπανών Περιφερειακών Ενισχύσεων με εξαίρεση:

 • Τις δαπάνες της κατηγορίας Α1.β «ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ»,
 • Τις δαπάνες της κατηγορίας Α1.ε «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΣΥΓΧΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΟΧΙ ΚΤΙΡΙΑ) & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»,
 • Τις δαπάνες της κατηγορίας Α2.α «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΩΝ, ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ &ΜΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ».

Διευκρινίζεται ότι στα επενδυτικά σχέδια του τομέα της φυτικής γεωργικής παραγωγής οι ενισχυόμενες δαπάνες των γεωργικών ελκυστήρων, των καλλιεργητικών παρελκόμενων μηχανημάτων κ.λπ., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 30% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους αυτών.

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

α.  Αγορά δικαιωμάτων παραγωγής και δικαιωμάτων ενίσχυσης μονοετών και πολυετών φυτών

β.  Φύτευση μονοετών φυτών

γ.  Εργασίες αποστράγγισης

δ.  Αγορά ζώων

ε.  Επενδύσεις με σκοπό την συμμόρφωση με τα ισχύοντα ενωσιακά πρότυπα

στ.  Κεφάλαιο κίνησης

ζ. Δαπάνες που πραγματοποιούνται μέσα στο πλαίσιο των υποχρεωτικών μέτρων της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης, με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 17 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) υπ’ αρ. 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης.

Βαθμολογικά Κριτήρια

Ο έλεγχος δεικτών βαθμολογίας πραγματοποιείται επί τη βάσει κριτηρίων που εξειδικεύονται με τη χρήση συγκεκριμένων δεικτών οι οποίοι βαθμολογούνται με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του επενδυτικού σχεδίου ή του επενδυτικού φορέα.

Οι τιμές των δεικτών, με τη μορφή που αποτυπώνονται στις σχετικές κλίμακες βαθμολογίας, καθώς και η αποδιδόμενη βαθμολογία, υπολογίζονται με στρογγυλοποίηση σε δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Τα κριτήρια διακρίνονται σε τέσσερις (4) Ομάδες:

 1. Ομάδα Κριτηρίων Ωριμότητας επενδυτικού σχεδίου με εύρος βαθμολογίας 0 έως 10
 2. Ομάδα Κριτηρίων Αξιολόγησης του χρηματοδοτικού σχήματος με εύρος βαθμολογίας 0 έως 25
 3. Ομάδα Κριτηρίων Αξιολόγησης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου με εύρος βαθμολογίας 0 έως 25
 4. Ομάδα Κριτηρίων Αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου με εύρος βαθμολογίας 0 έως 40.

Το κριτήριο 1 «Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου» λαμβάνει βαθμολογία από την ικανοποίηση  κριτήριων όπως η άμεση διαθεσιμότητα του τόπου υλοποίησης της επένδυσης, η ύπαρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η ύπαρξη έγκρισης όρων δόμησης, ή ύπαρξη αδείας από την Αρχαιολογική υπηρεσία, η ύπαρξη έγκρισης εγκατάστασης  και η υλοποίηση της επένδυσης σε οργανωμένους χώρους υποδοχής.

Το κριτήριο 2 «Αξιολόγηση Χρηματοδοτικού Σχήματος» λαμβάνει βαθμολογία από την ικανοποίηση  κριτήριων που σχετίζονται με το ύψος και τον τρόπο κάλυψης της ιδίας συμμετοχής του φορέα της επένδυσης, σε σχέση με το συνολικό ύψος της επένδυσης.

Το κριτήριο 3 «Αξιολόγηση Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου» λαμβάνει βαθμολογία από την ικανοποίηση  χρηματοοικονομικών δεικτών που σχετίζονται με την υφιστάμενη χρηματοοικονομική κατάσταση του φορέα της επένδυσης.

Το κριτήριο 4 «Αξιολόγηση Επενδυτικού Σχεδίου» λαμβάνει βαθμολογία από την ικανοποίηση  κριτηρίων που σχετίζονται με την μελλοντική κατάσταση του φορέα της επένδυσης, την χρηματοοικονομική ανάλυση της επένδυσης και τις δημιουργούμενες νέες θέσεις απασχόλησης.  

Η συνολική βαθμολογία των επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου προσαυξάνεται κατά 10% και των επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης και Ροδόπης προσαυξάνεται κατά 5%.

Ο έλεγχος των δεικτών βαθμολογίας διενεργούνται με την μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης. Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει κάθε επενδυτικό σχέδιο προκειμένου να κριθεί επιλέξιμο ανέρχεται σε 60 βαθμούς.

Υποβολή Προτάσεων & Υλοποίηση Επενδύσεων

Η ημερομηνία έναρξης υποβολών επενδυτικών προτάσεων είναι η σημερινή, Δευτέρα 03.10.2022, ενώ ως ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 30.12.2022. Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων καθορίζεται στην απόφαση υπαγωγής και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης.  Υπό προϋποθέσεις είναι δυνατή η παράταση του εγκεκριμένου χρόνου υλοποίησης έως και δύο (2) επιπλέον έτη.

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τα έμπειρα και καταρτισμένα στελέχη της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Ανάπτυξης» στα τηλ. 2310 552000 (26ης Οκτωβρίου 43, Θεσσαλονίκη) και τηλ 210 9580000 (Πανεπιστημίου 10, Αθήνα).

Site: www.samaras-co.gr – E-mail: [email protected]