Οι τρεις βασικές κατηγορίες Τοπογραφικού Διαγράμματος: Κτηματολογίου, Συμβολαίου και Οικοδομικής αδείας

2 Μαΐου 2020

Τοπογραφικό διάγραμμα

Τo «τοπογραφικό διαγράμμα» εν γένει, όπως έχει επικρατήσει να αποκαλείται το προϊόν μελετών Τοπογραφικών ή Κτηματογραφικών Αποτυπώσεων, Χαρτογραφίας και Φωτογραμμετρίας, εμπίπτουν στις διατάξεις του ΠΔ 696/1974, όπως αυτό ισχύει. Οι μελέτες συντάσσονται από αρμόδιο Μηχανικό, ήτοι από μηχανικό ειδικότητας που έχει το δικαίωμα εκπόνησης και υπογραφής αυτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε και κατά περίπτωση ισχύουσες νομικές προϋποθέσεις και τεχνικές προδιαγραφές.

Για το ΤΕΕ το «τοπογραφικό διάγραμμα» και πολύ περισσότερο η «Μελέτη τοπογραφικής ή/και κτηματογραφικής αποτύπωσης με εξάρτηση στο κρατικό δίκτυο τριγωνομετρικών σημείων και ένταξη σε εθνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς», όπως θα έπρεπε να αποκαλείται το «εξαρτημένο τοπογραφικό» αποτελεί μία πλήρη και αυτοτελή μελέτη, όπως η στατική, η μηχανολογική και η αρχιτεκτονική μελέτη. Είναι, δε, η μόνη μελέτη η οποία «δένει» κάθε τεχνικό έργο ή δραστηριότητα με το φυσικό χώρο, το θεσμικό πλαίσιο για τις χρήσεις γης και το ιδιοκτησιακό καθεστώς και μάλιστα με μονοσήμαντο τρόπο, περιλαμβάνοντας μέτρα αξιοπιστίας και ακρίβειας για το χωρικό εντοπισμό στην ελληνική επικράτεια.

Οι πιο βασικές πιο συχνές κατηγορίες σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζεται είναι :

 • Τοπογραφικό Διάγραμμα Κτηματολογίου
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα Συμβολαίου
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα Οικοδομικής άδειας

Τοπογραφικό Διάγραμμα Κτηματολογίου

Εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα στο σύστημα ΕΓΣΑ87 που προορίζονται για χρήση στο κτηματολόγιο είναι μια από τις πιο συνηθισμένες χρήσεις. Στα διαγράμματα αυτά αποτυπώνονται χωρικά τα εμπράγματα δικαιώματα και τα όρια του ακινήτου βάσει των σχετικών τίτλων ιδιοκτησίας. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας και το ακίνητο κατέχεται με χρησικτησία, συντάσσεται εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα βάσει των ορίων της καλλιέργειας και της νομής του ακινήτου. Τα διαγράμματα αυτά υποβάλλονται στο κτηματολογικό γραφείο κατά την φάση των δηλώσεων ιδιοκτησίας, με στόχο να καταγραφούν με τρόπο σαφή και αδιαμφισβήτητο τα όρια των δικαιωμάτων, χωρίς σφάλματα που οδηγούν σε διαδικασίες διορθώσεων στο μέλλον.

Η ολοκληρωμένη διαδικασία κτηματογράφησης μιας περιοχής διαχωρίζεται σε τέσσερις φάσεις όσον αφορά στην συμμετοχή του ιδιοκτήτη:

 • Η πρώτη φάση της έναρξης του γραφείου κτηματογράφησης, κατά την οποία ο πολίτης υποβάλλει δηλώσεις ιδιοκτησίας και προσκομίζει τους τίτλους ιδιοκτησίας και τα τοπογραφικά διαγράμματα των ακινήτων του.
 • Η δεύτερη φάση της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων, κατά την οποία ο πολίτης ενημερώνεται για περιπτώσεις εσφαλμένων εγγραφών και υποβάλλει αιτήματα διόρθωσης.
 • Η τρίτη φάση της εκδίκασης των ενστάσεων, κατά την οποία ο πολίτης καλείται ενώπιον της επιτροπής, ώστε να εξεταστούν οι αιτούμενες διορθώσεις.
 • Η τέταρτη και τελική φάση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών κτηματογράφησης και της έναρξης λειτουργίας του Κτηματολογίου. Για οποιαδήποτε μεταβολή στα δικαιώματα ιδιοκτησίας, ο πολίτης συναλλάσσεται πλέον με το κτηματολογικό γραφείο.

Η εργασία σύνταξης Τοπογραφικού Διαγράμματος Κτηματολογίου περιλαμβάνει:

 • Υπαίθρια τοπογραφική αποτύπωση των υλοποιημένων ορίων και των ορίων νομής και καλλιέργειας του ακινήτου.
 • Υπαίθρια τοπογραφική αποτύπωση των κτισμάτων που δηλώνονται στο κτηματολόγιο.
 • Εφαρμογή του τίτλου ιδιοκτησίας επί των αποτυπωμένων ορίων και υπολογισμός των συντεταγμένων κορυφών.
 • Αντιπαραβολή των υπολογισμένων ορίων με την εσφαλμένη εγγραφή, καθώς και γραφική και αναλυτική υπόδειξη των απαιτούμενων διορθώσεων (στις περιπτώσεις που απαιτείται διόρθωση).
 • Σύνταξη τελικού διαγράμματος στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου ΕΓΣΑ87, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σχετικής νομοθεσίας.

Τοπογραφικό Διάγραμμα Συμβολαίου

Τα τοπογραφικά διαγράμματα που προορίζονται για τις συμβολαιογραφικές πράξεις περιλαμβάνουν τον «τεχνικό έλεγχο» των ακινήτων και τις σχετικές βεβαιώσεις αρτιότητας, οικοδομησιμότητας και νομιμότητας, που συνδέονται άμεσα με την δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησής τους. Η πολύ καλή γνώση των πολεοδομικών διαταγμάτων του τοπογράφου μηχανικού αποτρέπουν παραλείψεις που οδηγούν σε προβληματικές συμβολαιογραφικές πράξεις, ιδιοκτησιακές αντιδικίες και πιθανή απώλεια κεφαλαίων.

Το τοπογραφικό διάγραμμα που προορίζεται για συμβολαιογραφικές πράξεις (αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, δωρεές, κληρονομιές κλπ.) αποτελεί την πιο υπεύθυνη υπηρεσία που παρέχει ο τοπογράφος μηχανικός και περιλαμβάνει την μελέτη και εφαρμογή των τίτλων ιδιοκτησίας, την έρευνα των πολεοδομικών διαταγμάτων και τον τεχνικό έλεγχο των ακινήτων, καθώς και τις βεβαιώσεις αρτιότητας και οικοδομησιμότητας του Ν.651/1977, τις βεβαιώσεις για της επεκτάσεις πόλεων του Ν.1337/1983 και τις βεβαιώσεις του Ν.4178/2013 περί ύπαρξης ή απουσίας νόμιμου κτιρίου.

Η εργασία σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος για συμβόλαια περιλαμβάνει:

 • Υπαίθρια τοπογραφική αποτύπωση των υλοποιημένων ορίων και των ορίων νομής του ακινήτου.
 • Υπαίθρια τοπογραφική αποτύπωση των κτισμάτων για τα οποία έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια.
 • Εφαρμογή του τίτλου ιδιοκτησίας επί των αποτυπωμένων ορίων και υπολογισμός των συντεταγμένων κορυφών.
 • Έρευνα πολεοδομικών διαταγμάτων, τεχνικός έλεγχος ακινήτου.
 • Βεβαιώσεις των Ν.651/1977 και Ν.1337/1983.
 • Βεβαίωση του Ν.4178/2013 περί ύπαρξης ή απουσίας νόμιμου κτίσματος.
 • Προσδιορισμός των απαραίτητων χωρικών στοιχείων για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
 • Σύνταξη τελικού διαγράμματος στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου ΕΓΣΑ87, σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις σχετικής νομοθεσίας.

Τοπογραφικό Διάγραμμα Οικοδομικής άδειας

Η τοπογραφική υποστήριξη μελετών και κατασκευών ιδιωτικών και δημόσιων έργων είναι απαραίτητη καθώς προσφέρει ένα αξιόπιστο χαρτογραφικό υπόβαθρο και ο τοπογράφος μηχανικός συμμετέχει σε όλα τα στάδια υλοποίησης ενός έργου, από την αρχική ιδέα και τη σχεδίαση, έως την τελική κατασκευή.

Με ακριβή δεδομένα μέτρησης και αξιόπιστα τοπογραφικά υπόβαθρα μπορούν να  εκτιμηθούν οι κίνδυνοι κατασκευής και να σχεδιαστεί το έργο, ενώ στη φάση της κατασκευής εξασφαλίζει την ακριβή χάραξη και την ορθή εφαρμογή των μελετών. Η τοπογραφική υποστήριξη έχει εφαρμογή σε πληθώρα  κτιριακών έργων, καθώς και τοπογραφικές μελέτες και υπηρεσίες εργοταξίου σε δημόσια έργα οδοποιίας και υδραυλικών, σε περιβαλλοντικά έργα ΕΕΛ και ΧΥΤΑ, σε έργα αντιμετώπισης κατολισθήσεων κλπ.

Το τοπογραφικό διάγραμμα οικοδομικής άδειας αποτελεί μία πλήρη τοπογραφική μελέτη στο ΕΓΣΑ87 και παρέχει στον μηχανικό της άδειας δόμησης το υπόβαθρο και το πολεοδομικό καθεστώς του ακινήτου για τον σχεδιασμό του ιδιωτικού έργου. Το τοπογραφικό διάγραμμα οικοδομικής άδειας προορίζεται για τις Υπηρεσίες Δόμησης (Πολεοδομίες), όπου ελέγχεται για την πληρότητά του.

Η εργασία σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος οικοδομικής άδειας απευθύνεται κυρίως προς επαγγελματίες στο χώρο των μελετών και των κατασκευών και περιλαμβάνει:

 • Υπαίθρια τοπογραφική και υψομετρική αποτύπωση των υλοποιημένων ορίων και των ορίων καλλιέργειας του ακινήτου.
 • Πλήρης υπαίθρια τοπογραφική και υψομετρική αποτύπωση της θέσης και των διαστάσεων όλων των επικείμενων κατασκευών.
 • Πλήρης υπαίθρια τοπογραφική και υψομετρική αποτύπωση των κατασκευών και των ορίων των όμορων ακινήτων (όπου αυτό προβλέπεται από την νομοθεσία).
 • Υπαίθρια τοπογραφική αποτύπωση των περιμετρικών κοινόχρηστων χώρων .
 • Εφαρμογή του τίτλου ιδιοκτησίας επί των αποτυπωμένων ορίων και υπολογισμός των συντεταγμένων κορυφών.
 • Ψηφιακό υψομετρικό μοντέλο εδάφους και ισοϋψείς καμπύλες.
 • Έρευνα πολεοδομικών διαταγμάτων, τεχνικός έλεγχος ακινήτου.
 • Πίνακας πολεοδομικών διαταγμάτων, όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής του ακινήτου.
 • Πίνακας συντεταγμένων κορυφών έργου.
 • Έκδοση φορολογικών δικαιολογητικών της τοπογραφικής μελέτης.
 • Σύνταξη τελικού διαγράμματος στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου ΕΓΣΑ87, σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις σχετικής νομοθεσίας.

Posted in ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ