“Ο γρίφος της Πυροπροστασίας”

23 Απριλίου 2019

του Μανώλη Ιορδανίδη
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Επικεφαλή  Τομέα Βιομηχανίας

Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες»

 

Πρόσφατες διατάξεις: Ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση -δηλαδή την ασφάλεια– θα ήταν μια εύλογη σκέψη. Ή μήπως όχι, καθώς φαίνεται ότι μάλλον έρχονται να προσθέσουν επιπλέον προβλήματα παρά να προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις.

Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας καθιερώθηκε με την έκδοση του Π.Δ. 71/1988. Μέχρι τότε τα βιομηχανικά και τα λοιπά κτίρια δεν εξετάζονταν σε θέματα παθητικής πυροπροστασίας.

Θέματα παθητικής πυροπροστασίας σε ένα κτίριο είναι ο δείκτης πυραντίστασης, του φέροντος οργανισμού του και των πυροδιαμερισμάτων, το μέγιστο εμβαδόν και ο μέγιστος όγκος των πυροδιαμερισμάτων, οι έξοδοι κινδύνου, η διασφάλιση οδεύσεων διαφυγής, κ.λ.π. Η παθητική πυροπροστασία αφορά στο σχεδιασμό του κτιρίου, αποβλέποντας στον έλεγχο της εξάπλωσης της πυρκαγιάς και στην έγκαιρη εκκένωση του.

Τα βιομηχανικά κτίρια σχεδιάζονταν, αδειοδοτούνταν και κατασκευάζονταν πλέον βάσει των προβλέψεων του Π.Δ. 71/1988. Εξαιρούνταν όσα  έφεραν προσθήκη κατ’ επέκταση σε κτίριο, που η αρχική του οικοδομική άδεια εκδόθηκε προ 17/02/1989, και άρα δεν είχε σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη θέματα παθητικής πυροπροστασίας.

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι πάρα πολλά βιομηχανικά κτίρια στην Ελλάδα έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί χωρίς να ληφθούν υπόψη θέματα παθητικής πυροπροστασίας.

Το Π.Δ. 71/1988 διατηρήθηκε σε ισχύ μέχρι τις 7/8/2018, οπότε τέθηκε σε ισχύ ο Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.Δ. 41/2018).

Ο Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων είναι ευνοϊκότερος σε κάποια θέματα (π.χ. μέγιστο επιτρεπόμενο εμβαδόν και όγκος πυροδιαμερισμάτων), δυσμενέστερος σε άλλα (π.χ. ο αυξημένος δείκτης πυραντίστασης), αλλά σε κάθε περίπτωση αφορά τα κτίρια, που μελετήθηκαν, αδειοδοτήθηκαν και κατασκευάστηκαν μετά το 1989, μετά δηλαδή την εφαρμογή του Π.Δ. 71/1988 και επομένως ενσωμάτωσαν κατά τον σχεδιασμό και την κατασκευή τους στοιχεία παθητικής πυροπροστασίας.

Σχεδόν, παράλληλα, με την έκδοση του νέου Κανονισμού Πυροπροστασίας, εκδόθηκε και η ΚΥΑ Αρίθμ. Α.Π. 136860/1673/Φ15/31-12-2018, η οποία καθορίζει μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών δραστηριοτήτων. Ως τέτοια νοούνται τα κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς (π.χ. πυροσβεστικές φωλιές, πυροσβεστήρες, κ.λ.π.)

Το αξιοσημείωτο, όμως, είναι ότι η παραπάνω ΚΥΑ πέραν των μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας, με το κεφάλαιο Β, καθορίζει θέματα δομικής πυροπροστασίας (δηλαδή παθητικής πυροπροστασίας) για κτίρια που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των Π.Δ. 71/1988 & Π.Δ. 41/2018, δηλαδή που κατασκευάστηκαν πριν το 1989 και ως εκ τούτου κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή τους δεν ελήφθησαν υπόψη θέματα παθητικής πυροπροστασίας. 

Δηλαδή, επιβάλλει σε όλα αυτά τα κτίρια (συμπεριλαμβανομένων των κτιριακών επεκτάσεων τους που ακολούθησαν την αρχική κατασκευή) να συμμορφωθούν με τις προβλέψεις δομικής πυροπροστασίας, ήτοι ενδεικτικά ο φέρων οργανισμός τους να «αποκτήσει» δείκτη πυραντίστασης, να χωριστούν σε επιμέρους πυροδιαμερίσματα, κ.λ.π.

Για να μπορέσει δε μία επιχείρηση να αιτηθεί αποκλίσεις από τα παραπάνω, θα πρέπει υποχρεωτικά να εγκαταστήσει σε όλο το κτίριο δίκτυο sprinklers, εγχείρημα απαγορευτικά δαπανηρό.

Όπως γίνεται κατανοητό τα παραπάνω θα δημιουργήσουν μεγάλη σύγχυση σε πλήθος μεταποιητικών επιχειρήσεων καθώς :

  • Το κόστος υλοποίησης των απαιτούμενων παρεμβάσεων θα είναι υψηλό δεδομένου ότι τα βιομηχανικά κτίρια έχουν κατά κανόνα πολύ μεγάλη επιφάνεια κάλυψης.
  • Θα δημιουργηθούν λειτουργικά προβλήματα, καθώς τα βιομηχανικά κτίρια σχεδιάζονται, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες μιας παραγωγικής διαδικασίας, να στεγάσουν συγκεκριμένες γραμμές παραγωγής και οποιαδήποτε απαίτηση για εκ των υστέρων πυροδιαμερισματοποίηση αυτών, ενδέχεται να απαιτεί reengineering όλης της εγκατάστασης.

Καταλήγοντας, θεωρούμε αδιανόητο να επιβάλλεται από τη νομοθεσία η εφαρμογή μέτρων παθητικής πυροπροστασίας, μέτρων, δηλαδή, που έχουν να κάνουν με τον αρχικό σχεδιασμό και τα υλικά κατασκευής των κτιρίων, σε κτίρια που είναι υφιστάμενα και μάλιστα έχουν κατασκευαστεί προ τριακονταετίας.