Παράταση για το πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

16 Ιουλίου 2019

Παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 5 Αυγούστου 2019 και ώρα 15:00 η υποβολή προτάσεων για τον «Εκσυγχρονισμό υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (ΑΔΑ:6Υ6Ψ465ΧΙ8-ΖΗ6).

Πρόκειται για την 2η τροποποίηση της Απόφασης με αρ.πρωτ. 23541/ΕΥΚΕ365/22-2-2019.