Περιβαλλοντική Αδειοδότηση εντός της ΒΙΠΕΘ

22 Δεκεμβρίου 2022

Της Έφης Κόττα,

Προϊσταμένης Τομέα Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της «Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί» 

Η χωροθέτηση και εγκατάσταση δραστηριοτήτων σε οργανωμένες Βιομηχανικές Περιοχές παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα, όσον αφορά, αφενός τις υποδομές που παρέχονται στις προς εγκατάσταση επιχειρήσεις και αφετέρου την επιτάχυνση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Ειδικότερα, από το νομικό πλαίσιο, που διέπει την περιβαλλοντική αδειοδότηση, προκύπτει ότι, επιχειρηματικές δραστηριότητες εντός ΒΙΠΕ δύναται:

  1. να διασφαλίσουν συντομότερη και απλούστερη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, καθώς οι δραστηριότητες υποκατηγορίας Α1 ή Α2, εφόσον αυτές δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της υπ’ αρ. 172058/11.02.2016 (354Β/2016) ΚΥΑ (Οδηγία SEVESO) ή στα Κεφάλαια ΙΙ έως VI της Οδηγίας 2010/75/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο με την υπό στοιχεία 36060/1155/Ε.103/2013 (Β΄ 1450) ΚΥΑ, μεταπίπτουν στην αμέσως χαμηλότερη υποκατηγορία Α2 ή Β, αντίστοιχα.
  2. να ολοκληρώσουν σε συντομότερο χρόνο τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, καθώς δεν απαιτείται η λήψη γνωμοδοτήσεων από δασικές – αρχαιολογικές υπηρεσίες αλλά και υπηρεσίες αρμόδιες επί θεμάτων χωροθέτησης.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η διαδικασία αδειοδότησης αποτελεί βασικό θέμα, που πρέπει να διευθετήσουν οι επιχειρήσεις για να διασφαλίσουν την νόμιμη λειτουργία τους και την αποφυγή προστίμων, οι όποιες ευνοϊκές διατάξεις προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση δραστηριοτήτων εγκατεστημένων εντός ΒΙΠΕ θα πρέπει να αξιοποιούνται με τον κατάλληλο τρόπο για να επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο βέλτιστο χρόνο.

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί» διαθέτοντας 30 χρόνια εμπειρίας, αλλά και άριστη γνώση της νομοθεσίας παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες σε θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης.