Προσεισμικοί Έλεγχοι Κατασκευών

14 Φεβρουαρίου 2020

Κάθε τόσο επανέρχεται στο δημόσιο διάλογο το θέμα των προσεισμικών ελέγχων των κατασκευών της χώρας μας, ζήτημα δημοφιλές ιδιαίτερα μετά από μέσου ή μεγάλου μεγέθους σεισμούς είτε στην Ελλάδα είτε σε γειτονικές χώρες (Ιταλία, Τουρκία, Αλβανία κλπ).

Σε ό,τι αφορά στα δημόσια κτήρια (νοσοκομεία, σχολεία, κτήρια δημοσίων υπηρεσιών), είναι γεγονός ότι προσεισμικός έλεγχος έχει εκτελεστεί μόνο στο 25% αυτών, μολονότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη για είκοσι περίπου χρόνια. Το αίτιο της αστοχίας αυτής εντοπίζεται κυρίως στην έλλειψη βούλησης από πλευράς Πολιτείας, δεδομένου ότι η μέθοδος Ταχέως Οπτικού Ελέγχου (Τ.Ο.Ε.) καθορίστηκε από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) το 2001, βασισμένη στο πλέον πλήρες παγκοσμίως αντίστοιχο αμερικανικό κείμενο (FEMA 154). Το πλήθος των δημοσίων κτηρίων ανέρχεται σε 80-90.000, συνεπώς απομένουν περί τις 65.000 κτήρια, των οποίων η σεισμική τρωτότητα δεν έχει ακόμη εκτιμηθεί. Να σημειωθεί επιπλέον ότι ο Τ.Ο.Ε. θα πρέπει – θεωρητικά τουλάχιστον – να ακολουθείται από Δευτεροβάθμιο και Τριτοβάθμιο έλεγχο πριν κριθεί ότι ένα κτήριο χρήζει επισκευής ή ενίσχυσης. Διαπιστώνει κανείς συνεπώς ότι απαιτείται η εκπόνηση ενός πλήρους σχεδίου, το οποίο θα καλύπτει – εκτός των τεχνικών θεμάτων – τις οικονομικές, λειτουργικές και κοινωνικές προεκτάσεις του ζητήματος, όπως π.χ. πώς θα συνεχιστεί η λειτουργία ενός σχολείου ή ενός νοσοκομείου, το χρονικό διάστημα που θα γίνονται σε αυτό εργασίες στατικής ενίσχυσης.

Στα ιδιωτικά κτήρια η κατάσταση είναι ακόμη δυσμενέστερη, αφενός διότι το 70% περίπου του πλήθους τους κατασκευάστηκε πριν το 1985 – με τους ισχύοντες τότε αντισεισμικούς κανονισμούς οι οποίοι προφανώς υπολείπονται των σύγχρονων – και αφετέρου διότι η λήψη αποφάσεων σε ένα κτήριο στο οποίο διαμένουν πολλοί ιδιοκτήτες είναι δυσχερής.

Τα παραπάνω αναδεικνύουν μία πάγια παθογένεια της ελληνικής κατασκευαστικής πράξης, η οποία έχει να κάνει με το ότι αγνοείται συστηματικά το κόστος συντήρησης, επισκευής και τυχόν ενίσχυσης ενός κτηρίου κατά τη διάρκεια της ζωής του. Άλλωστε, ο σχεδιασμός του 95% των κατασκευών λαμβάνει υπόψη χρόνο ζωής 50 έτη, χρόνος που σίγουρα έχει παρέλθει σε μεγάλο ποσοστό του κτηριακού αποθέματος της χώρας.

Δεδομένων όλων των ανωτέρω, γίνεται περισσότερο από αντιληπτή η ανάγκη για έναν καθολικό και σύγχρονο σχεδιασμό από πλευράς της πολιτείας, ο οποίος θα περιλαμβάνει ένα σύνολο στοχευμένων ενεργειών, πολιτικών και κινήτρων για την προώθηση των προσεισμικών ελέγχων του συνολικού και την βελτίωση της δομικής τρωτότητας του κτιριακού αποθέματος της, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα ανωτέρω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και την πολυετή και πλούσια εμπειρία τους στο σχεδιασμό και τη μελέτη κάθε τεχνικού έργου.

Συντάκτης:

Γιώργος Παλάσκας, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, Τομέας Στατικών Μελετών & Ελέγχου Στατικής Επάρκειας