Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) – Αρμοδιότητες & Δεοντολογία των μελών τους

18 Οκτωβρίου 2019

Στο πλαίσιο προστασίας του φυσικού αλλά και δομημένου περιβάλλοντος ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία πολυάριθμες περιπτώσεις ακινήτων και είδος οικοδομικών (ή μη) εργασιών για την πολεοδομική αδειοδότηση των οποίων προαπαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ).

Η γραμμή διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων των μελών των συμβουλίων και η ισορροπία μεταξύ της υποκειμενικής άποψης και της ουσιαστικής συμβολής επί της προστασίας του περιβάλλοντος θεωρείται ιδιαίτερα λεπτή από πολλούς, με τις απόψεις μεταξύ των συμβουλίων και των μελετητών να διίστανται κατά περίπτωση και χρονική περίοδο. Με αφορμή τις συζητήσεις που κατά καιρούς αναπτύσσονται σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη δεοντολογία των μελών των ΣΑ, δόθηκε από το Δ.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΣΑΔΑΣ) – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΠΕΑ) οδηγία για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των ΣΑ όπου μεταξύ  άλλων, αναφέρονται τα ακόλουθα:

Κατ’ εφαρμογή του Συντάγματος και των διεθνών συμβάσεων, τα ΣΑ αναλαμβάνουν την υποχρέωση της προστασίας του τοπίου, της ένταξης και ενσωμάτωσης των κατασκευών στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και το πολιτιστικό περιβάλλονλαμβάνοντας υπόψη την σπουδαιότητα του ρόλου του φυσικού και αστικού τοπίου καθώς και της αρχιτεκτονικής δημιουργίας.

Τα ΣΑ δεν ασκούν αρχιτεκτονική, αλλά γνωμοδοτούν επί των αρχιτεκτονικών μελετών, με βάση την άποψη και λύση του/της μελετητή/τριας και κρίνουν την πληρότητα και συνέπεια της αρχιτεκτονικής άποψης για την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών όρων διαβίωσης των χρηστών, της αυθεντικότητας της πρότασης και την εναρμόνιση του εκάστοτε κτηρίου με το τοπίο (φυσικό και αστικό). Οι γνωμοδοτήσεις αυτές θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να τεκμηριώνονται πλήρως.

Τα ΣΑ, ως όργανα αρχιτεκτονικού διαλόγου, δεν ελέγχουν την τήρηση της πολεοδομικής νομοθεσίας (ΝΟΚ), τη νομιμότητα του έργου και το ιδιοκτησιακό του καθεστώς, ούτε την συμμόρφωση με κανονισμούςεξειδικευμένες προδιαγραφές πρότυπα και εγκρίσεις. Για τα παραπάνω, την ευθύνη φέρουν ο/η μελετητής και η αδειοδοτούσα αρχή. Αντιθέτως ελέγχουν την πληρότητα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και τη συνέπεια της αρχιτεκτονικής πρότασης σε σχέση με την τεκμηρίωση της άποψης του μελετητή στην Αιτιολογική Έκθεση.

Περί της δεοντολογίας των μελών των ΣΑ, η οδηγία του ΣΑΔΑΣ αναφέρει ότι οι αρχιτέκτονες των ΣΑ εξετάζουν τις μελέτες με κριτήρια αμιγώς αρχιτεκτονικά, χωρίς να αναλαμβάνουν ευθύνη ερμηνείας της σχετικής νομοθεσίας, αναφέρουν πιθανά προβλήματα και ενστάσεις τους σε κάθε αρμόδιο φορέα , ενημερώνουν τους αρχιτέκτονες όσων μελετών κρίνονται αξιόλογες, ώστε αυτοί να τις προωθήσουν στον οικείο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων. Τέλος, γνωμοδοτούν ως αυτόνομοι αρχιτέκτονες με προσωπική επιστημονική θέση και άποψη, υπερασπίζοντας την ελεύθερη προσωπική αρχιτεκτονική δημιουργία.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα.

Επιμέλεια: Λιάνα Σταματά, Διπλ. Αρχιτέκτονας ΜηχανικόςΤομέας Μελετών και Αδειοδοτήσεων Έργων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Πηγή: Οδηγία από τον Πρόεδρο του Δημήτρη Ξυνομηλάκη για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Αναδημοσίευση από Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί  https://bit.ly/2BFDiXe