Σχεδιασμός Εσωτερικής Κυκλοφορίας Οχημάτων

23 Φεβρουαρίου 2023

Του Σωτήρη Καρατσιόλη

Διπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού Α.Π.Θ.

Προϊστάμενου Τμήματος Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί»

Κατά τον σχεδιασμό μιας εγκατάστασης, είναι σημαντικό σχεδιαστεί με σωστό τρόπο ο τρόπος εσωτερικής κυκλοφορία των οχημάτων.

Με τον όρο «εσωτερική κυκλοφορία οχημάτων», εννοούμε όλη την πορεία των οχημάτων από την είσοδό τους στο ακίνητο της εγκατάστασης, μέχρι την έξοδό τους από αυτό. Περιλαμβάνει την κίνηση και την στάθμευσή των οχημάτων εντός της ιδιοκτησίας, τόσο των πελατών και του προσωπικού, όσο και των οχημάτων φορτοεκφόρτωσης.

Κατά τον σχεδιασμό λαμβάνεται υπόψη η υπάρχουσα κατάσταση και χωροθετούνται οι λωρίδες κυκλοφορίας και οι θέσεις στάθμευσης. Σκοπός είναι η κίνηση και η στάθμευση των οχημάτων να πραγματοποιούνται αφενός με ασφάλεια, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος, αφετέρου με τρόπο που δεν θα προκαλεί προβλήματα στην δραστηριότητα, αλλά αντίθετα θα βελτιστοποιεί την λειτουργικότητα αυτής.

Κατά την εκπόνηση της μελέτης σχεδιασμού εσωτερικής κυκλοφορίας οχημάτων, προτείνεται η τοποθέτηση κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης (διαγραμμίσεις και πινακίδες), προκειμένου η κυκλοφορία των οχημάτων να πραγματοποιείται εντός της εγκατάστασης με κυκλοφοριακά ορθό τρόπο.

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ- Σύμβουλοι Μηχανικοί» διαθέτοντας 31 χρόνια εμπειρίας, αλλά και άριστη γνώση της νομοθεσίας, μπορεί να αναλάβει την εκπόνηση μελέτης εσωτερικής κυκλοφορίας οχημάτων, τόσο για υφιστάμενες, όσο και για νέες εγκαταστάσεις.