Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης

10 Μαρτίου 2023

Στις 23-02-2023 δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η υπ’ αρίθμ. 14514/23-02-2023 (ΦΕΚ 986Β’/2023) Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία τροποποιείται η απόφαση κατάταξης των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων σε κατηγορίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Οι τροποποιήσεις αφορούν τις παρακάτω δραστηριότητες:

  • Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων.

Στην συγκεκριμένη δραστηριότητα διευκρινίζεται ότι η παραγωγή με βιολογική διεργασία δραστικής (φαρμακευτικής) ουσίας που δεν υπερβαίνει τα 150kg ετησίως κατατάσσεται στην κατηγορία Β και όχι στην Α2 που κατατάσσονταν πριν την τροποποίηση.

  • Παραγωγή, μορφοποίηση και κατεργασία γυαλιού.

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι στη συγκεκριμένη δραστηριότητα περιλαμβάνεται και η παραγωγή από υαλότριμμα.

  • Χυτήρια άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων.

Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα το κριτήριο κατάταξης είναι η δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο τελικό προϊόν. Με την τροποποίηση πραγματοποιείται μια αύξηση του ορίου για κατάταξη της δραστηριότητας στην Υποκατηγορία Α1 από τους 100tn/d στους 150tn/d.

  • Ναυπήγηση, μετασκευή, επισκευή, διάλυση και συντήρηση πλοίων και σκαφών.

Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα το κριτήριο κατάταξης είναι το μέγεθος του ολικού μήκους του πλοίου, σε μέτρα, που μπορεί να εξυπηρετηθεί ή να ναυπηγηθεί. Με την τροποποίηση πραγματοποιείται μία αύξηση του ορίου για κατάταξη της δραστηριότητας στην Υποκατηγορία Α1 από τα 120m (μήκος πλοίου) στα 350m.

  • Εγκαταστάσεις τεμαχισμού αποβλήτων μετάλλων, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) μετά από επεξεργασία, απορρυπασμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), αποβλήτων ελαστικών επισώτρων και άλλων ελαστικών.

Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα επί της ουσίας διευκρινίζεται ότι συμπεριλαμβάνεται και ο τεμαχισμός αποβλήτων ελαστικών επισώτρων και άλλων ελαστικών.

Τέλος προστίθεται νέα δραστηριότητα, η κατάταξη της οποίας παρουσιάζεται παρακάτω:

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί εκ νέου ότι η περιβαλλοντική κατάταξη των δραστηριοτήτων σχετίζεται άμεσα πλέον και με τους περιορισμούς που προκύπτουν από τις πολεοδομικές ή άλλες διατάξεις όσον αφορά το βαθμό όχλησης.

Συγκεκριμένα στις δραστηριότητες που κατατάσσονται στην Υποκατηγορία Α1 εφαρμόζονται οι περιορισμοί της υψηλής όχλησης, στις δραστηριότητες που κατατάσσονται στην Υποκατηγορία Α2 εφαρμόζονται οι περιορισμοί της μέσης όχλησης και στις δραστηριότητες που κατατάσσονται στην Κατηγορία Β εφαρμόζονται οι περιορισμοί της χαμηλής όχλησης.

Εδώ παρατίθεται αυτούσια η σχετική απόφαση.