Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 Υπουργικής Απόφασης

19 Ιουνίου 2023

Στις 19-05-2023 δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η υπ’ αρίθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 3327Β’/2023) Υπουργική Απόφαση, με την οποία τροποποιείται η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 υπουργικής απόφασης “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει” (Β΄ 2471)» (Β΄ 841), όπως τροποποιημένη ισχύει.

Οι τροποποιήσεις αφορούν στις παρακάτω δραστηριότητες και από αυτές του αντικειμένου σας άπτονται ο κάτωθι:

  1. Στους α/α 20 και 21 του πίνακα της 1ης Ομάδας, που αφορούν σε σιδηροδρομικά έργα, αντικαθίσταται η παρατήρηση και πλέον η σιδηροδρομική σύνδεση βιομηχανικών μονάδων/εγκαταστάσεων αποτελεί σιδηροδρομικό έργο και αδειοδοτείται ως μέρος της σιδηροδρομικής γραμμής, με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα λειτουργίας της, χωρίς να επηρεάζεται η κατάταξη των συνδεόμενων μονάδων/ εγκαταστάσεων.
  2. Στον πίνακα της 4ης Ομάδας προστίθεται νέα γραμμή ως εξής:

3. Στον πίνακα της 9ης Ομάδας, η παρατήρηση του α/α 4, ο οποίος αφορά σε εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), αντικαθίσταται ως εξής:

«Η δυναμικότητα αναφέρεται σε αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύ.

Μονάδες ΣΗΘΥΑ ισχύος έως 0,5 MW που τοποθετούνται εντός υφιστάμενων εγκαταστάσεων δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση και δεν απαιτείται για την εγκατάσταση υποδοχής η τήρηση διαδικασιών του άρθρου 6 του ν. 4014/2011 όπως ισχύει.»

4. Στον πίνακα της 10ης Ομάδας, προστίθεται η δραστηριότητα της ηλεκτροπαραγωγής από πλωτούς φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε τεχνητές λίμνες, με α/α 2.γ, αντικαθίστανται οι γραμμές 10 και 11, που αφορούν σε μεμονωμένους σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (μπαταρίες κ.α.) και προστίθενται παρατηρήσεις που αφορούν στη μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη με πλωτούς φωτοβολταϊκούς σταθμούς και στην αντιμετώπιση όμορων ή κοντινών έργων ΑΠΕ (σε απόσταση μικρότερη των 100μ) ως ενιαία έργα, στην περίπτωση που υποβάλλονται αιτήματα από τον ίδιο φορέα και θα χρησιμοποιούν κοινές υποδομές.

5. Στον πίνακα της 11ης Ομάδας, η παρατήρηση του α/α 7, ο οποίος αφορά σε σταθμούς υποδοχής υγροποιημένων αέριων καυσίμων, αντικαθίσταται ως εξής:

«Περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις επαναεριοποίησης. Αφορά σε αυτοτελή έργα.

Μονάδα ή σταθμός υποδοχής και επαναεριοποίησης υγροποιημένων αέριων καυσίμων για ιδιοκατανάλωση εντός βιομηχανικής εγκατάστασης ακολουθεί την κατάταξη της τελευταίας και δεν κατατάσσεται αυτοτελώς.

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου σε δίκτυα χαμηλής πίεσης, μαζί με τις μονάδες επαναεριοποίησης που περιλαμβάνουν, κατατάσσονται σύμφωνα με τον α/α 205 της 9ης ομάδας της υπό στοιχεία 92108/1045/Φ.15/2020 (Β΄ 3833) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.»

6. Στον πίνακα της 12ης Ομάδας, η γραμμή με α/α 21 που αφορά στις εργασίες διαρρύθμισης και αναβάθμισης έργων υποδομής Επιχειρηματικών Πάρκων και Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, αντικαθίσταται ως εξής: