ΧΑΡΤΙ VS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

7 Μαΐου 2019

 

Περίπου 7 μήνες μετά την εφαρμογή του και ύστερα από την έκδοση της υπ’ αρ. 68535/2397/10.10.2018 εγκυκλίου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) ευελπιστούμε ότι έχει «λύσει» σε σημαντικό βαθμό το γόρδιο δεσμό της γραφειοκρατίας.

Καινοτόμο, επιχειρησιακό εργαλείο της περιβαλλοντικής πολιτικής υποσχόμενο να μειώσει τον χρόνο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης μέσα από διαφανείς διαδικασίες και άμεση πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού.

Η διαδικτυακή πύλη του ΗΠΜ -προσβάσιμη μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://eprm.ypen.gr- υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες και όλα τα στάδια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ενώ εμπεριέχει το σύνολο των πληροφοριών σχετικά με την περιβαλλοντική επίδοση ενός έργου ή μίας δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.

Πιο συγκεκριμένα, κύριος στόχος της εφαρμογής του ΗΠΜ ήταν η βελτιστοποίηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τη μετατροπή της υφιστάμενης αδειοδοτικής κατάστασης σε μία πλήρως ηλεκτρονική πλατφόρμα διεκπεραίωσης και ροής εργασιών. Και πράγματι, μειώθηκε ο χρόνος ταχυδρομικής αποστολής και σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται να εξασφαλίζει ταχύτητα και ισοτιμία (παράγοντες- ζητούμενα κατά το παρελθόν) στην αδειοδότηση επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με δημόσια πρόσβαση όλων στην περιβαλλοντική απόδοση και συμπεριφορά μιας δραστηριότητας ή επιχείρησης.

Με το ΗΠΜ καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίωση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α1 και Α2, καθώς και η παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης, ανανέωσης ή τροποποίησης των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) στα πλαίσια της εφαρμογής του Ν. 4014/2011.

Τέσσερεις είναι οι κατηγορίες βασικών χρηστών του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) είναι:

  • ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας, που χρησιμοποιεί το ΗΠΜ για την υποβολή της ΜΠΕ και την παρακολούθηση της όλης διαδικασίας σε συνεργασία με τους μελετητές,
  • οι αρμόδιες περιβαλλοντικές υπηρεσίες, που διενεργούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση,
  • οι φορείς, που συμμετέχουν και γνωμοδοτούν στην περιβαλλοντική αδειοδότηση,
  • οι πολίτες και περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να ενημερώνονται και να παρακολουθούν την πορεία οποιασδήποτε περιβαλλοντικής αδειοδότησης και των αποτελεσμάτων της.

Προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο ΗΠΜ οι πολίτες μπορούν να εγγραφούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του, με πιστοποίηση μέσω TaxisNet. Αντίστοιχα, οι φορείς των έργων ή δραστηριοτήτων θα πρέπει να αποκτήσουν ψηφιακή υπογραφή η οποία πλέον καθίσταται υποχρεωτική για την υποβολή φακέλων και μελετών  περιβαλλοντικής αδειοδότησης (πληροφορίες: http://www.aped.gov.gr/).

 

Εν τούτοις παραμένει ακόμα το ερώτημα αν όντως μέσω του ΗΠΜ τηρούνται οι προβλεπόμενες από το Ν.4014/2011 προθεσμίες της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης καθώς ο χρόνος ολοκλήρωσης της παραμένει η “Αχίλλειος Πτέρνα” της διαδικασίας αδειοδότησης.

Επιπλέον, ακόμα δεν έχουν συμπεριληφθεί όλες οι γνωμοδοτούσες υπηρεσίες στην πλατφόρμα του ΗΠΜ, τηρώντας ακόμα την παραδοσιακή διαδικασία αποστολής αντιγράφου, καθιστώντας τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης ένα υβριδικό σύστημα του παραδοσιακού και του ηλεκτρονικού συστήματος.

Στα ατού του ΗΠΜ η δυνατότητα διαρκούς επικαιροποίησης όλων των πληροφοριών, που αφορούν σε με μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, την περιβαλλοντική της απόδοση, αλλά και όλων των σταδίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Επιπλέον, σε συνδυασμό με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών συνθέτουν ένα σύνολο αξιόπιστων εργαλείων στη διάθεση της κοινωνίας. Και ίσως η απρόσκοπτη λειτουργία του αποτελεί την απάντηση στη διαφανή και γρήγορη αδειοδότηση των επιχειρήσεων, στην καταπολέμηση περιβαλλοντικών παραβάσεων, στην παράνομη διαχείρισης αποβλήτων συμβάλλοντας, στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.» έχει υποβάλλει ήδη πλήθος περιβαλλοντικών μελετών στο ΗΠΜ και τα στελέχη της διαθέτοντας πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία παρακολουθούν όλες τις διαδικασίες και όλα τα στάδια της. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.  2310552110 & 2109580000 ή στο email: [email protected].

Σημείωση: Η διαχείριση του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου  ασκείται από την υπηρεσία Πληροφορικής του ΥΠΕΝ, ενώ ο συντονισμός και η εποπτεία λειτουργίας και εφαρμογής είναι αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ.