ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ – ΑΛΜΑ

5 Ιουνίου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : “ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ” και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ”

Προκηρύχθηκαν τα προγράμματα Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα, τα οποία αφορούν επιδότηση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών ή μεσαίων επιχειρήσεων, όλων των κλάδων (μεταποιητικές/παραγωγικές, χονδρικού εμπορίου, λιανικού εμπορίου, παροχής υπηρεσιών, τουριστικές κτλ) για αγορά :

α. εξοπλισμού πληροφορικής,
β. λογισμικών,
γ. υπηρεσιών και
δ. πρόσληψης προσωπικού.

Κάθε επιχείρηση θα κατατάσσεται σε ένα από τα τέσσερα επίπεδα ωριμότητας, ανάλογα με τον εξοπλισμό πληροφορικής, τα λογισμικά, τις υπηρεσίες πληροφορικής και τα λοιπά στοιχεία τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών που έχει αγοράσει – χρησιμοποιεί κατά τα τελευταία 3 έτη, ενώ θα πρέπει με την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, να αναβαθμιστεί σε καλύτερο επίπεδο ωριμότητας (βελτίωση 1 επιπέδου, για το πρόγραμμα Ψηφιακό Βήμα και βελτίωση 2 επιπέδων, για το πρόγραμμα Ψηφιακό Άλμα).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων : 11 Ιουνίου 2018

Ψηφιακό Βήμα : Ελάχιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός αίτησης: 5.000 ευρώ

Ψηφιακό Βήμα : Μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός αίτησης: 50.000 ευρώ

Ψηφιακό Άλμα : Ελάχιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός αίτησης: 55.000 ευρώ

Ψηφιακό Άλμα : Μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός αίτησης: 400.000 ευρώ

Ποσοστό επιδότησης : 50%

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών : οι δαπάνες είναι επιλέξιμες, εφόσον υλοποιηθούν (συμφωνητικά, τιμολόγια, δελτία αποστολής, προκαταβολές, πληρωμές κτλ), μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Διάρκεια υλοποίησης επένδυσης : 12 μήνες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα Ψηφιακό Βήμα και 18 μήνες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα Ψηφιακό Άλμα

Επιλέξιμες δαπάνες προγράμματος :
Πιο αναλυτικά, οι δαπάνες που επιδοτεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα, είναι οι ακόλουθες :

Εξοπλισμός : Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Desktop / Laptop), Εξοπλισμός γραφείου (scanners, printers, projectors κτλ), Eξυπηρετητές (server) , με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα ή εξυπηρετητής με το συνοδευτικό εξοπλισμό δικτύωσης με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS), Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (π.χ. Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes, κτλ.)

Λογισμικό : Εφαρμογές γραφείου, antivirus, Microsoft Office, κτλ., Ανάπτυξη ιστοσελίδας, Προγράμματα διαχείρισης πελατών – προσωπικού – βελτιστοποίησης παραγωγής – ηλεκτρονικής τιμολόγησης κτλ (πχ CRM, HRMS, WMS, SCMS κτλ), Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop, Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces) τύπου B2C ή/και B2B /B2E, Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή/και ηλεκτρονικών πληρωμών

Υπηρεσίες : Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου από εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων, Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.), Σύνδεση στο Διαδίκτυο, Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads), Παρουσία στα Social media, Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης, Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος, Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού (μεταφοράς) δεδομένων ή παραμετροποίησης λογισμικού

Μισθολογικό Κόστος εργαζομένων (Νέο Προσωπικό) : Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Προϋποθέσεις Συμμετοχής :

1. Έχουν κάνει έναρξη εργασιών στην εφορία πριν από την 01/01/2016

2. Διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης

3. Η ψηφιακή τους κατάταξη θα αναβαθμιστεί σε ανώτερη ψηφιακή βαθμίδα από την αρχική, εκτός κι αν έχουν ήδη καταταγεί στην ανώτατη βαθμίδα.

4. Να διαθέτουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής

5. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.

6. Να εμφανίζουν τουλάχιστον ένα θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων την τελευταία τριετία.

7. Να έχουν το μέγεθος της Μικρομεσαίας Επιχείρησης (δηλαδή να απασχολούν κάτω από 250 άτομα προσωπικό και να έχουν κύκλο εργασιών κάτω από 50.000.000 ευρώ ή σύνολο Ενεργητικού κάτω από 43.000.000 ευρώ).

8. Να λειτουργούν με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομικές επιχειρήσεις, Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011, Συνεταιρισμοί, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)

9. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να ΜΗΝ υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μετά της 01/01/2016.

10. Να ΜΗΝ είναι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

Προσοχή : Η επιχείρηση δικαιούχος οφείλει να διατηρείται κατ’ ελάχιστο, στην ψηφιακή βαθμίδα που έχει καταταγεί (πριν την υποβολή της αίτησης), καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης.