Εταιρείες Ομίλου

ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη και αρτιότερα στελεχωμένη μελετητική και συμβουλευτική εταιρεία στο βορειοελλαδικό και όχι μόνο χώρο. Βασιζόμενη στο τρίπτυχο γνώση – ποιότητα – συνέπεια παρέχει ολοκληρωμένες τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες (μελέτη, επίβλεψη και αδειοδότηση σύνθετων τεχνικών έργων), υποστηρίζοντας στην πράξη όλο το φάσμα της επιχειρηματικότητας, αλλά και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Εδώ και χρόνια, λειτουργεί ως τεχνικός σύμβουλος στους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας σε Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμους, Επιμελητήρια και άλλους θεσμικούς φορείς.

samaras

АО «САМАРАС И ПАРТНЕРЫ – ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНСАЛТИНГ»

Компания АО «САМАРАС И ПАРТНЕРЫ – ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНСАЛТИНГ» является сегодня крупнейшей и обладающей лучшим кадровым составом проектной и консалтинговой компанией на территории Северной Греции и не только. Основываясь на триединстве «знания – качество – согласованность», она предоставляет комплексные технические и консультационные услуги (разработка, надзор и лицензирование сложных технических проектов), поддерживая на практике весь предпринимательский, а также широкий государственный сектор. В течение многих лет компания выступает в качестве технического консультанта  крупнейших бизнес-групп Греции, взаимодействуя с министерствами, органами регионального и муниципального управления, различными палатами и другими официальными организациями.

samaras

萨马拉斯和合作者-工程顾问公司

萨马拉斯和合作者工程顾问公司目前是希腊最大最杰出,提供调研咨询的公司。依靠知识-质量–守信原则,提供全面的工程咨询服务(调研,监督,项目许可),全程支持企业每个阶段的工作,无论在私人还是在公共部门。多年来在国家最大的企业集团,国家部委,大区,市政府,协会和其他部门,作为工程顾问,占有领导地位。

samaras

萨马拉斯和合作者有限公司

《萨马拉斯和合作者有限公司》在职业安全卫生部门提供咨询服务,开发管理、认证、产品和组织系统。面向所有的企业, 包括公共和私人部门,地方自治组织和公共单位。

samaras

ООО «САМАРАС и ПАРТНЕРЫ»

Компания ООО «САМАРАС и ПАРТНЕРЫ» оказывает консалтинговые услуги по вопросам здравоохранения и безопасности труда, разработки систем управления, сертификации продукции и организации бизнеса. Ее услуги адресованы всем предприятиям и учреждениям частного и государственного сектора, органам местного самоуправления и государственным организациям в целом.

samaras

ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.

H ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας, Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης, Πιστοποίησης Προϊόντων και Οργάνωσης Επιχειρήσεων. Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

samaras

DELTA ENGINEERING – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Η DELTA ENGINEERING Ε.Τ.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ προσφέρει υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντας την ολοκληρωμένη μελέτη, αδειοδότηση και επίβλεψη σύνθετων κτιριακών εγκαταστάσεων. Σήμερα, η Delta Engineering Ε.Τ.Ε – Σύμβουλοι Μηχανικοί ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών της έχει δομήσει τη στρατηγική της ανάπτυξη γύρω από συγκεκριμένους τομείς, έχοντας ως στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στο εκτενές πελατολόγιό της.

samaras

Delta 工程-工程顾问公司

《Delta 工程-工程顾问公司》为企业提供全程服务,包括市场调研、许可证办理和对建设项目的监督。今天《Delta 工程-工程顾问公司》适应日益增长的客户的要求,在具体领域周围开始新的战略。

samaras

«DELTA ENGINEERING – ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНСАЛТИНГ

Компания ООО «DELTA ENGINEERING – ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНСАЛТИНГ» предлагает всему предпринимательскому сектору услуги, включающие всестороннее исследование, лицензирование и надзор в области комплексного строительства зданий. Отвечая возрастающим требованиям потребителей, компания Компания ООО «DELTA ENGINEERING – ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНСАЛТИНГ» сосредоточила стратегию своего развития на определенных секторах и стремится предоставлять комплексные услуги широкому кругу своих клиентов.

samaras

Частная капитализированная компания «LEVER LEARNING»

ЧКК «LEVER LEARNING» предоставляет услуги в области обучения и профессионального развития руководителей, исходя из конкретных потребностей каждого предприятия, стремящегося повысить эффективность своих менеджеров и собственную конкурентоспособность. Услуги компании разрабатываются в трех ключевых областях, сочетание которых создает методики и практики, позволяющие существенно улучшить работу руководителей и повысить ценность бизнеса.

samaras
 1. ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

  Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη και αρτιότερα στελεχωμένη μελετητική και συμβουλευτική εταιρεία στο βορειοελλαδικό και όχι μόνο χώρο. Βασιζόμενη στο τρίπτυχο γνώση – ποιότητα – συνέπεια παρέχει ολοκληρωμένες τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες (μελέτη, επίβλεψη και αδειοδότηση σύνθετων τεχνικών έργων), υποστηρίζοντας στην πράξη όλο το φάσμα της επιχειρηματικότητας, αλλά και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Εδώ και χρόνια, λειτουργεί ως τεχνικός σύμβουλος στους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας σε Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμους, Επιμελητήρια και άλλους θεσμικούς φορείς.

 2. АО «САМАРАС И ПАРТНЕРЫ – ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНСАЛТИНГ»

  Компания АО «САМАРАС И ПАРТНЕРЫ – ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНСАЛТИНГ» является сегодня крупнейшей и обладающей лучшим кадровым составом проектной и консалтинговой компанией на территории Северной Греции и не только. Основываясь на триединстве «знания – качество – согласованность», она предоставляет комплексные технические и консультационные услуги (разработка, надзор и лицензирование сложных технических проектов), поддерживая на практике весь предпринимательский, а также широкий государственный сектор. В течение многих лет компания выступает в качестве технического консультанта  крупнейших бизнес-групп Греции, взаимодействуя с министерствами, органами регионального и муниципального управления, различными палатами и другими официальными организациями.

 3. 萨马拉斯和合作者-工程顾问公司

  萨马拉斯和合作者工程顾问公司目前是希腊最大最杰出,提供调研咨询的公司。依靠知识-质量–守信原则,提供全面的工程咨询服务(调研,监督,项目许可),全程支持企业每个阶段的工作,无论在私人还是在公共部门。多年来在国家最大的企业集团,国家部委,大区,市政府,协会和其他部门,作为工程顾问,占有领导地位。

 4. 萨马拉斯和合作者有限公司

  《萨马拉斯和合作者有限公司》在职业安全卫生部门提供咨询服务,开发管理、认证、产品和组织系统。面向所有的企业, 包括公共和私人部门,地方自治组织和公共单位。

 5. ООО «САМАРАС и ПАРТНЕРЫ»

  Компания ООО «САМАРАС и ПАРТНЕРЫ» оказывает консалтинговые услуги по вопросам здравоохранения и безопасности труда, разработки систем управления, сертификации продукции и организации бизнеса. Ее услуги адресованы всем предприятиям и учреждениям частного и государственного сектора, органам местного самоуправления и государственным организациям в целом.

 6. ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.

  H ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας, Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης, Πιστοποίησης Προϊόντων και Οργάνωσης Επιχειρήσεων. Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

 7. DELTA ENGINEERING – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

  Η DELTA ENGINEERING Ε.Τ.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ προσφέρει υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντας την ολοκληρωμένη μελέτη, αδειοδότηση και επίβλεψη σύνθετων κτιριακών εγκαταστάσεων. Σήμερα, η Delta Engineering Ε.Τ.Ε – Σύμβουλοι Μηχανικοί ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών της έχει δομήσει τη στρατηγική της ανάπτυξη γύρω από συγκεκριμένους τομείς, έχοντας ως στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στο εκτενές πελατολόγιό της.

 8. Delta 工程-工程顾问公司

  《Delta 工程-工程顾问公司》为企业提供全程服务,包括市场调研、许可证办理和对建设项目的监督。今天《Delta 工程-工程顾问公司》适应日益增长的客户的要求,在具体领域周围开始新的战略。

 9. «DELTA ENGINEERING – ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНСАЛТИНГ

  Компания ООО «DELTA ENGINEERING – ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНСАЛТИНГ» предлагает всему предпринимательскому сектору услуги, включающие всестороннее исследование, лицензирование и надзор в области комплексного строительства зданий. Отвечая возрастающим требованиям потребителей, компания Компания ООО «DELTA ENGINEERING – ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНСАЛТИНГ» сосредоточила стратегию своего развития на определенных секторах и стремится предоставлять комплексные услуги широкому кругу своих клиентов.

 10. Частная капитализированная компания «LEVER LEARNING»

  ЧКК «LEVER LEARNING» предоставляет услуги в области обучения и профессионального развития руководителей, исходя из конкретных потребностей каждого предприятия, стремящегося повысить эффективность своих менеджеров и собственную конкурентоспособность. Услуги компании разрабатываются в трех ключевых областях, сочетание которых создает методики и практики, позволяющие существенно улучшить работу руководителей и повысить ценность бизнеса.