Ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Καλοχωρίου. Σε αναμονή για την περιοχή βόρεια της ΠΑΘΕ και τις υπόλοιπες ΑΒΣ

9 Αυγούστου 2019

 

Του Αναστάσιου Καμινάρη
Μηχανολόγου Μηχανικού
Τομέας Τεχν. Υποστήριξης & Αδειοδότησης Επενδύσεων
της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί»,

μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες»

 

Σημαντικά βήματα για την εξυγίανση, τον εκσυγχρονισμό και την χωροταξική/πολεοδομική αναδιάταξη στην Άτυπη Βιομηχανική  Συγκέντρωση Καλοχωρίου (ΑΒΣ Καλοχωρίου) πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα, καθώς το πρώην Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης (νυν υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων), έχοντας επίγνωση των σοβαρών χρόνιων περιβαλλοντικών και λειτουργικών προβλημάτων που υφίστανται στην περιοχή, ανέλαβε την πρωτοβουλία να διαμορφώσει τις απαραίτητες βάσεις για την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Καλοχωρίου (ΕΠΕ Καλοχωρίου) κατά τον Ν.3982/2011. Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή λειτουργούν περίπου 450 επιχειρήσεις, που εκτιμάται ότι παράγουν το 10-15% του βιομηχανικού ΑΕΠ της χώρας σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, ενώ διαθέτει στρατηγική θέση σε σχέση με τους υφιστάμενους και προγραμματιζόμενους συνδυασμένους κόμβους μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, ανατέθηκε στη «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί», η εκπόνηση της απαιτούμενης μελέτης τεκμηρίωσης, προκειμένου η ΑΒΣ Καλοχωρίου να αναγνωρισθεί θεσμικά ως περιοχή, που χρήζει περιβαλλοντικής και λειτουργικής εξυγίανσης, με σκοπό να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3982/2011 για την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης. Για την ανάπτυξη, δηλαδή, ενός σύγχρονου Οργανωμένου Υποδοχέα Μονάδων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, όπου οι επιχειρήσεις θα λειτουργούν υπό σαφείς και περιοριστικούς όρους, κανόνες και διαδικασίες ελέγχου και με σύγχρονα έργα υποδομής, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την εξασφάλιση της προστασίας-εξυγίανσης του περιβάλλοντος, την αειφορική ανάπτυξη, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την βελτίωση των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών των γειτονικών περιοχών.

Στην ΑΒΣ Καλοχωρίου, οι επιχειρήσεις έχουν εγκατασταθεί χωρίς πολεοδομικό σχεδιασμό και δίχως τα απαιτούμενα ολοκληρωμένα τεχνικά έργα υποδομών (οδικό δίκτυο, δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων/ακαθάρτων, ενεργειακό  & ευρυζωνικό δίκτυο, εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων κλπ), συνθήκες οι οποίες έχουν ως συνέπεια την σημαντική επιβάρυνση  του περιβάλλοντος (αυξημένοι ρύποι, υποβάθμιση τοπίου, ανεξέλεγκτη κατανάλωση φυσικών πόρων, μη ελεγχόμενη διαχείριση αποβλήτων κ.α.) και τη δημιουργία προβλημάτων στη λειτουργία των επιχειρήσεων (αναπτυξιακή υστέρηση, αυξημένα λειτουργικά έξοδα, εμπόδια αδειοδοτήσεων, έλλειψη ασφάλειας, κυκλοφοριακή συμφόρηση κ.α.). Παρά ωστόσο την ύπαρξη των ανωτέρω προβλημάτων, η ΑΒΣ  Καλοχωρίου συνεχίζει να αποτελεί έναν σημαντικό πόλο ανάπτυξης και συγκέντρωσης της επιχειρηματικότητας της Βορείου Ελλάδας και γενικότερα του εθνικού χώρου, καθώς οι εγκατεστημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες έχουν σημαντική συμβολή  στο βιομηχανικό ΑΕΠ της χώρας  και η περιοχή διαθέτει στρατηγική θέση σε σχέση με τους υφιστάμενους και προγραμματιζόμενους συνδυασμένους κόμβους μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή.

 

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί»  έχοντας εμπεριστατωμένη γνώση σχετικά με τα λειτουργικά προβλήματα των επιχειρήσεων της ΑΒΣ Καλοχωρίου και των ζητημάτων περιβαλλοντικής όχλησης που επικρατούν, θα παραδώσει μέχρι αρχές Σεπτέμβρη την ως άνω Μελέτη.

Μέσω των εργασιών της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» θα επιβεβαιωθεί και θα τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα περιβαλλοντικής και λειτουργικής εξυγίανσης της ΑΒΣ Καλοχωρίου και θα διαμορφωθεί το αναγκαίο υπόβαθρο πληροφοριών και τεχνικών στοιχείων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στο επόμενο στάδιο από τον Φορέα Ανάπτυξης του ΕΠΕ Καλοχωρίου, προκειμένου να ληφθούν οι κατάλληλες στρατηγικές αποφάσεις  για την πολεοδομική οργάνωση και ανάπτυξη του Πάρκου. Εξάλλου, αξιοποιώντας την εμπειρία της περίπτωσης των Οινοφύτων η νυν πολιτική ηγεσία και οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορεί να προχωρήσουν πιο άμεσα και αποτελεσματικά στην υλοποίηση του ΕΠΕ Καλοχωρίου, που αναμφίβολα θα αποτελέσει ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο για την ευρύτερη περιοχή της ΠΕ Θεσσαλονίκης».

Πιο αναλυτικά, το έργο αυτό θα συμβάλλει:

  • στην Πολεοδομική εξυγίανση / οργάνωση και ορθολογική χωροταξία,
  • στον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κινδύνων,
  • στη διασφάλιση στο ακέραιο των περιβαλλοντικών παραμέτρων του έργου μέσω της εφαρμογής και παρακολούθησης συγκεκριμένων κανόνων λειτουργίας των επιχειρήσεων,
  • στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας,
  • στη μείωση της ανεργίας και ενίσχυση της απασχόλησης,
  • στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της παραγωγικότητας και
  • στη διαμόρφωση ενός πόλου οικονομικής ανάπτυξης με εθνικό και διευρωπαϊκό αντίκτυπο.

Στη Θεσσαλονίκη, πέραν της ΒΙΠΕΘ (Σίνδος), του ΒΙΠΑΘΕ και της ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ, δεν υπάρχει Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης, το οποίο να έχει τα ευεργετήματα του οργανωμένου υποδοχέα (όπως μεγάλος συντελεστής κάλυψης, δόμησης, χρήσεις γης και υποδομές, bonus αναπτυξιακού νόμου). Υπάρχουν, όμως, πολλές άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις, όπως αυτή των Καλοχωρίου, Ωραιοκάστρου, Νεοχωρούδας, Θέρμης, για τις οποίες προβλέπονται μόνο χρήσεις γης.

Επισημαίνεται ότι σε 1ο Στάδιο, η μελέτη επικεντρώνεται στη βιομηχανική περιοχή του Καλοχωρίου νοτίως της ΠΑΘΕ, σε έκταση (περιοχής μελέτης) περίπου 7.500 στρ. Ωστόσο, ας σημειωθεί, ότι η εισήγηση της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί», καθώς και η βούληση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, αφορούν στην υλοποίηση αντίστοιχων ενεργειών και για την περιοχή βόρεια της ΠΑΘΕ, όπου εντοπίζονται χρόνια προβλήματα αντίστοιχου είδους και μεγέθους, καθώς και στις λοιπές ΑΒΣ που εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή (Ωραιόκαστρο, Αγ.Αθανάσιος, Νεοχωρούδα, κα.). Άλλωστε, σε συνέχεια της δημοσίευσης του Ν.4605/2019 και των βελτιωτικών αλλαγών που αυτός επέφερε στο θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων (Ν.3982/2011), έχουν πλέον διαμορφωθεί οι κατάλληλες συνθήκες για την επίσπευση των διαδικασιών ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων και την αναβάθμιση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και είναι σε θέση να συνδράμει κάθε Φορέα -ιδιωτικό ή δημόσιο- παρέχοντας τις απαιτούμενες υπηρεσίες και εκπονώντας όλες τις απαραίτητες μελέτες, για την επιτυχή οργάνωση και διαχείριση όλων των πολύπλοκων διαδικασιών, που αφορούν στην ωρίμανση, έγκριση, αδειοδότηση και υλοποίηση επιχειρηματικών/επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης και λειτουργίας Επιχειρηματικών Πάρκων.