ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΩΝΑ ΚΛΕΩΝ (CLEON)

14 Ιουλίου 2023

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση 65581/12-07-2023 με θέμα: «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα κατά τη διάρκεια του καιρικού φαινομένου – καύσωνα με την ονομασία «ΚΛΕΩΝ (CLEON)»

Με την υπουργική αυτή απόφαση καθίσταται υποχρεωτική η παύση εργασιών κατά το χρονικό διάστημα 12:00 – 17:00 σε χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο  (εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχο όχημα (delivery) κλπ), όταν ο κίνδυνος θερμικής καταπόνησης καθίσταται εξαιρετικά υψηλός και συγκεκριμένα όταν:

• η τιμή του βιοκλιματικού δείκτη WBGT είναι ανώτερη του 32,2 (σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της ΥΑ) ή

• η θερμοκρασία διαμορφώνεται σε τιμή άνω των 42ο C και ταυτόχρονα η τιμή του δείκτη υγρασίας διαμορφώνεται σε τουλάχιστον 14%, ή

• η θερμοκρασία διαμορφώνεται σε τιμή άνω των 40ο C και ταυτόχρονα η τιμή του δείκτη υγρασίας διαμορφώνεται σε τουλάχιστον 20%.

Τηλεργασία

Επίσης για εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και ειδικά στις περιπτώσεις έκθεσής τους σε επιβαρυντικές συνθήκες, δίδεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας με το σύστημα της τηλεργασίας εφόσον είναι εφικτό από τη φύση της εργασίας τους (Παράρτημα ΙΙΙ της ΥΑ).

Για τη διευκόλυνση των εργαζομένων κατά την τυχόν αλλαγή χρόνου προσέλευσης και αποχώρησής τους από την εργασία, οι εργοδότες δύνανται να μην καταχωρούν εκ των προτέρων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

Στην ΥΑ καταγράφονται τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, τα οποία περιλαμβάνονταν και στην Εγκύκλιο 52903/26/05/2023, καθώς και τις ειδικές προβλέψεις για υπαίθριες εργασίες και την χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

Ομάδες υψηλού κινδύνου

Τέλος, επισημαίνεται το ζήτημα της ιδιαίτερης προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν από τον εργοδότη οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου είτε λόγω παραγόντων υγείας τους είτε λόγω λήψης φαρμακευτικής αγωγής ή άλλων ουσιών. Σε συνδυασμό με ατομικούς παράγοντες (υψηλός δείκτης μάζας σώματος-άνω του 30, αφυδάτωση, ηλικία>60, εγκυμοσύνη, γαλουχία κλπ) ή παράγοντες περιβάλλοντος (εντατική σωματική εργασία, βαριά ρούχα κλπ) υπάρχει αυξημένος κίνδυνος θερμικής καταπόνησης για τα άτομα αυτά και προδιάθεση για εκδήλωση βλαβών.

Είναι όμως ζωτικής σημασίας να τονιστεί ότι αυτές οι βλάβες μπορούν να εμφανιστούν ακόμη και σε άτομα χαμηλού κινδύνου που εφαρμόζουν ορθές διαδικασίες μετριασμού της έκθεσης στη θερμότητα. Για παράδειγμα, οι διαδοχικές ημέρες εργασίας σε συνθήκες αυξημένης θερμοκρασίας μπορεί να μειώσουν την ικανότητα αποβολής θερμότητας, ακόμη και σε εγκλιματισμένους εργαζόμενους, θέτοντάς τους έτσι σε μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών ή καταστάσεων που σχετίζονται με τη θερμότητα.

Ο ρόλος του τεχνικού ασφαλείας & του ιατρού εργασίας.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού εργασίας και η συμβολή τους στην επίτευξη των παρακάτω, που αποτελούν υποχρεώσεις του εργοδότη:

• στον προσδιορισμό των εργασιών και των χώρων εργασίας, όπου ο κίνδυνος θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων αναμένεται να είναι αυξημένος

• στην αποτύπωση των παραπάνω στην γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια

• στον προσδιορισμό των  κατάλληλων κατά περίπτωση τεχνικών και οργανωτικών μέτρων

• στην ενημέρωση και παροχή οδηγιών στους εργαζόμενους.

• στην ένταξη των εργαζομένων στις ομάδες υψηλού κινδύνου που γίνεται από τον Ιατρό Εργασίας της επιχείρησης.

Όπου δεν προβλέπεται η απασχόληση Ιατρού Εργασίας, η ένταξη των εργαζομένων στις ομάδες υψηλού κινδύνου γίνεται με ιατρική βεβαίωση που θα προσκομίζει ο ίδιος ο εργαζόμενος, κάτι το οποίο θα πρέπει οι εργοδότες να έχουν υπόψη τους και να ζητούν ανάλογες ιατρικές βεβαιώσεις των θεραπόντων ιατρών από τους εργαζόμενους, πάντα με την τήρηση του ιατρικού απορρήτου.

Το στελεχιακό δυναμικό της ΕΞΥΠΠ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό των επιχειρήσεων, μέσω των συνεργατών τεχνικών ασφαλείας, ιατρών εργασίας, νοσηλευτικού προσωπικού κλπ, ώστε να καθοδηγήσουν αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις ως προς την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης στους εργασιακούς χώρους, μέσω εύστοχων και καίριων υποδείξεων. Επιπροσθέτως δε, με την εκτίμηση κινδύνου (risk assessment) από υψηλές θερμοκρασίες και την παράθεση τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για κάθε εργασιακό χώρο που περιλαμβάνονται στην Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου των επιχειρήσεων που εκπονείται.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην ΕΞΥΠΠ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. (Θεσσαλονίκη: 2310 – 552562, email: [email protected], Αθήνα : 210 – 9580000, www.exyppsamaras.gr)

Για την ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.

Βιβή Μιξαφέντη, διπλ. χημικός μηχανικός ΑΠΘ, MSc ΑΥΕ, Διευθύντρια Υπηρεσιών Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας