Ο Όμιλος Εταιρειών «Σαμαράς & Συνεργάτες» διαθέτει τεράστια εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στον κλάδο της Ενέργειας, τόσο στον τομέα της εξοικονόμησης και των επιθεωρήσεων όσο και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και τις ενεργειακές αγορές. Έχει ελέγξει/επιθεωρήσει ενεργειακά τις εγκαταστάσεις των περισσότερων μεγάλων εταιρειών στην Ελλάδα προτείνοντας τα βέλτιστα μέτρα εξοικονόμησης, ενώ ταυτόχρονα έχει αναπτύξει για αρκετές από αυτές και αντίστοιχα συστήματα διαχείρισης ενέργειας κατά το πρότυπο ISO 50001. Παράλληλα έχει μελετήσει, αδειοδοτήσει και επιβλέψει περισσότερα από 300 έργα ΑΠΕ σε ολόκληρη την Ελλάδα, όλων των μορφών (φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλεκτρικά, βιομάζα, βιοαέριο, υβριδικά), ενώ παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στις μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες (παρόχους ενέργειας) τόσο στην αγορά του ηλεκτρισμού όσο και του φυσικού αερίου. Έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη μας με βαθιά γνώση του νομοθετικού πλαισίου και των ενεργειακών αγορών παρέχουν τις πλέον ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες.

 • Έρευνα και Έλεγχος Χωροθέτησης Ακινήτου
 • Τοπογραφικές μελέτες και εκπόνηση τοπογραφικών διαγραμμάτων & χαρτών
 • Χαρακτηρισμός / Αποχαρακτηρισμός Δασικών Εκτάσεων
 • Μελέτες σκοπιμότητας για την ανάπτυξη Σταθμού ΑΠΕ
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)
 • Μελέτες εφαρμογής και βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης
 • Προσφορά Σύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ/ΑΔΜΗΕ
 • Άδειες Παραγωγής, Εγκατάστασης & Λειτουργίας
 • Οικοδομικές άδειες / Εγκρίσεις Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας
 • Μελέτες & Πιστοποιητικά Πυροπροστασίας
 • Εξεύρεση χρηματοδοτήσεων
 • Επιδοτήσεις μέσω εθνικών (Αναπτυξιακός Νόμος) και Ευρωπαϊκών (ΕΣΠΑ) πόρων
 • Επίβλεψη κατά την κατασκευή των έργων
 • Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Συντονιστή Ασφάλειας & Υγείας
 • Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργου (Project Management)
 • Πιστοποίηση ISO
 • Βιντεοσκοπήσεις με χρήση drones
 • Technical Due Diligence για σταθμούς είτε σε λειτουργία είτε σε φάση ανάπτυξης

 • Ενεργειακοί Έλεγχοι βάσει του Ν.4342/2015 σε μεγάλες επιχειρήσεις
 • Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001
 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις και μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις με στόχο την ενεργειακή τους βελτίωση
 • Ανάλυση κόστους επένδυσης για τη βελτίωση της ενεργειακής κατάστασης των κτιρίων και εγκαταστάσεων και απόσβεσης της
 • Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

 • Επιλογή βέλτιστου παρόχου Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου
 • Άδειες Προμήθειας & Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Άδειες Προμήθειας, Διανομής & Διαχείρισης Δικτύου Φυσικού Αερίου
 • Μελέτες καταλληλόλητας & σκοπιμότητας για την ανάπτυξη υποδομών φυσικού αερίου
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης για την εγγραφή στα μητρώα ηλεκτρισμού & φυσικού αερίου
 • Υπηρεσίες Ενεργειακού Συμβούλου προς ενεργειακές εταιρείες και Δημόσιους Φορείς/Οργανισμούς
Ο Όμιλος «Σαμαράς & Συνεργάτες» στον τομέα της Βιομηχανίας  διαθέτει τεράστια εμπειρία στη μελέτη, αδειοδότηση και επίβλεψη βιομηχανικών – μεταποιητικών εγκαταστάσεων, καθώς μέχρι σήμερα έχει αδειοδοτήσει με επιτυχία περισσότερες από 1.500 μεταποιητικές δραστηριότητες, όλων των κλάδων παρέχοντας ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες. Ο Όμιλος «Σαμαράς & Συνεργάτες» αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη για τις μεγαλύτερες βιομηχανικές εγκαταστάσεις πανελλαδικά. 

 • Εύρεση ακινήτων- Εύρεση βέλτιστης γεωγραφικής θέσης επένδυσης
 • Έρευνα & Έλεγχος Xωροθέτησης
 • Υπηρεσίες Εκτίμησης, Διαμεσολάβησης & Διαχείρισης Ακινήτων από πιστοποιημένους εκτιμητές
 • Τοπογραφική διερεύνηση ακινήτου (έρευνα πολεοδομικού καθεστώτος & όρων δόμησης, έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας- συμβολαίων, έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας-συμβολαίου, έλεγχος κτηματολογικών δεδομένων, διερεύνηση πιθανών επερχόμενων πολεοδομικών αλλαγών ακινήτου)
 • Έλεγχος περιβαλλοντικών δεσμεύσεων
 • Πολεοδομική διερεύνηση ακινήτου (αυτοψία, έλεγχος αδειολογικής & πολεοδομικής κατάστασης ακινήτου)
 • Μελέτες χωροθέτησης και βέλτιστης δομής κτιριακών υποδομών
 • Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια για θεσμοθέτηση περιοχών Βιομηχανικών Μονάδων
 • Εκπόνηση Μελετών και σύνταξη φακέλου για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ)

Περιβαλλοντικές Μελέτες

 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων & Φάκελοι Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων
 • Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις
 • Μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας
 • Μελέτες εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων

Σχεδιασμός κτιριακών έργων

 • Τοπογραφικές Μελέτες
 • Αρχιτεκτονικές μελέτες
 • Στατικές Μελέτες
 • Μελέτες Η/Μ Εγκαταστάσεων
 • Μελέτες Πυροπροστασίας

Ειδικές Μελέτες

 • Μελέτες Κυκλοφοριακών Συνδέσεων
 • Μελέτες ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία SEVESO III
 • Ειδικές Μελέτες ασφαλείας (ATEX, πρόληψη λεγιονέλλας)
 • Υδραυλικές Μελέτες (Διαχείριση υδατικών πόρων, Αντιπλημμυρικά Έργα, Οριοθέτηση και Διευθέτηση Ρεμάτων)
 • Μελέτες καθορισμού αιγιαλού και παραλίας
 • Τρισδιάστατες ψηφιακές εφαρμογές και Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις σε όλο το φάσμα των σύγχρονων μελετών με τη χρήση σύγχρονου εξοπλισμού και λογισμικού
 • Βιντεοσκοπήσεις με χρήση drone

Εξοικονόμηση Ενέργειας

 • Ενεργειακή επιθεώρηση, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
 • Ενεργειακοί έλεγχοι βάσει του Ν: 4342/2015 σε μεγάλες επιχειρήσεις
 • Επιλογή Εναλλακτικών Παρόχων Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου

 • Έγκριση- Γνωστοποίηση Εγκατάστασης
 • Έγκριση- Γνωστοποίηση Λειτουργίας
 • Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) – Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)
 • Άδειες Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων
 • Εγκρίσεις κυκλοφοριακών συνδέσεων
 • Έγκριση εγκαταστάσεων από ΕΦΕΤ
 • Πιστοποιητικά Πυροπροστασίας και υποστήριξη διαδικασίας κατάργησης πυροδιαμερισμάτων
 • Έκδοση οικοδομικών αδειών
 • Τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών -νομιμοποιήσεις
 • Έγκριση παρέκκλισης από ισχύοντες όρους δόμησης
 • Διαδικασία παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας

 • Υποστήριξη διαδικασίας Δημοπράτησης έργων, Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών και Επιλογής Αναδόχου Κατασκευής
 • Διαχείριση σύνθετων κτιριακών κατασκευών και έργων
 • Χρονικός προγραμματισμός & Οργάνωση έργων
 • Οργάνωση εργοταξίων και υποστήριξη της διαδικασίας επιλογής και αξιολόγησης υλικών, εξοπλισμού και προσωπικού
 • Έλεγχος κατασκευής και εφαρμογής εγκεκριμένων μελετών
 • Αντιμετώπιση και διαχείριση τεχνικών θεμάτων
 • Παρουσία και υποστήριξη ελέγχων δόμησης
 • Έλεγχος και προγραμματισμός Πιστοποιήσεων και Οικονομική παρακολούθηση των χρηματοροών και των πόρων των έργων
 • Value engineering (βελτίωση των μεθόδων κατασκευής, βελτιστοποίηση του χρόνου υλοποίησης και μείωση του κόστους)

 • Σύνταξη επιχειρηματικού πλάνου (business plan)
 • Σύνταξη, μελέτη, υποβολή και διαχείριση Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων
 • Επιδοτήσεις μέσω:
 • Αναπτυξιακού Νόμου
 • ΕΣΠΑ
 • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
 • Σχεδιασμός υλοποίησης προγραμμάτων, που χρηματοδοτούνται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή –ενδεικτικά:
 • COSME
 • CREATIVE EUROPE
 • LIFE
 • FET
 • SME Instrument
 • Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου
 • Χαρτογράφηση Κινδύνων και Διερεύνηση Απάτης από Πιστοποιημένους Εσωτερικούς Ελεγκτές
 • Χρηματοοικονομική διοίκηση
 • Αποτιμήσεις Εταιρειών & Αναδιάρθρωση – Εξυγίανση Επιχειρήσεων
 • Eκπαιδευτικές Παρεμβάσεις (Ηγεσία & Κουλτούρα, Πωλήσεις, Marketing, Προσωπική Ανάπτυξη, Eιδικά Σεμινάρια)
 • Εύρεση & Αξιολόγηση Στελεχών
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Διαδικασίες Διαδοχής σε Οικογενειακές Επιχειρήσεις, Επανασχεδιασμός Επιχειρήσεων, Coaching – Mentoring, Έρευνες Μυστηριώδους πελάτη)

 • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας σε περισσότερες από 2.100 επιχειρήσεις και σε 85.000 εργαζομένους στην Ελλάδα
 • Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου – Emergency plans
 • Έλεγχοι Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ HD 384
 • Υπηρεσίες μηχανικού επίβλεψης λειτουργίας & συντήρησης
 • Υπηρεσίες Συμβούλου ADR (ΣΑΜΕΕ)
 • Μετρήσεις παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος (θόρυβος, σκόνη, χημικές ουσίες)
 • Πραγματογνωμοσύνες συμβάντων (εργατικών ατυχημάτων, πυρκαγιών)
 • Έλεγχοι βιομηχανικών εγκαταστάσεων
 • Εκπαιδεύσεις προσωπικού (α’ βοήθειες, πυρασφάλεια, ασφάλεια ανυψωτικών)

 • Διαχείριση Ποιότητας ISO 9001
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση ΙSO 14001
 • Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ISO 45001
 • Διαχείριση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων HACCP-ISO 22000-IFS-BRC
 • Ασφάλεια Πληροφοριών ISO 27001- Προστασία Προσωπικών Δεδομένων GDPR
 • Διαχείριση Ενέργειας ISO 50001
 • Τεχνικοί φάκελοι για πιστοποίηση CE  & κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών
 • Καταχώρηση χημικών, καλλυντικών & ιατροτεχνολογικών προϊόντων  – σύνταξη MSDS
 • Εκπαιδεύσεις προσωπικού (ασφάλεια τροφίμων, GDPR)
Ο Όμιλος «Σαμαράς & Συνεργάτες» στον τομέα των Logistics Centers διαθέτει πολυετή εμπειρία στη μελέτη, αδειοδότηση και επίβλεψη, ενώ συμμετείχε ενεργά (καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις στη φάση διαβούλευσης με την ιδιότητα του Τεχνικού Συμβούλου Επιμελητηρίων στη διαμόρφωση του θεσμικό πλαίσιο, που διέπει τις δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι υπηρεσίες, που δύναται να παρέχει ο Όμιλος «Σαμαράς & Συνεργάτες», αφορούν σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης σε όλο το φάσμα των πιθανών αντικειμένων (τεχνικού συμβούλου, εκπόνησης μελετών, οικονομικού συμβούλου, project management, νομικής υποστήριξης κ.α.), που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά το σχεδιασμό, ωρίμανση και υλοποίηση εκάστου έργου. Ο Όμιλος «Σαμαράς & Συνεργάτες» έχει αναλάβει και διεκπεραιώσει επιτυχώς πολυάριθμες υπηρεσίες για τα μεγαλύτερα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής (Logistics Centers) πανελλαδικά, ενώ συμμετέχει στο έργο του Εμπορευματικού Κέντρου Θριάσιου Πεδίου. 

 • Εύρεση ακινήτων- Εύρεση βέλτιστης γεωγραφικής θέσης επένδυσης
 • Έρευνα & Έλεγχος Xωροθέτησης
 • Υπηρεσίες Εκτίμησης, Διαμεσολάβησης & Διαχείρισης Ακινήτων από πιστοποιημένους εκτιμητές
 • Τοπογραφική διερεύνηση ακινήτου (έρευνα πολεοδομικού καθεστώτος & όρων δόμησης, έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας- συμβολαίων, έλεγχος κτηματολογικών δεδομένων, διερεύνηση πιθανών επερχόμενων πολεοδομικών αλλαγών ακινήτου)
 • Έλεγχος περιβαλλοντικών δεσμεύσεων
 • Πολεοδομική διερεύνηση ακινήτου (αυτοψία, έλεγχος αδειολογικής & πολεοδομικής κατάστασης ακινήτου)
 • Μελέτες χωροθέτησης και βέλτιστης δομής κτιριακών υποδομών
 • Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια για θεσμοθέτηση περιοχών Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής

Περιβαλλοντικές Μελέτες

 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων & Φάκελοι Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων
 • Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις
 • Μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας
 • Μελέτες εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων

Σχεδιασμός κτιριακών έργων

 • Τοπογραφικές Μελέτες
 • Αρχιτεκτονικές μελέτες
 • Στατικές Μελέτες
 • Μελέτες Η/Μ Εγκαταστάσεων
 • Μελέτες Πυροπροστασίας

Ειδικές Μελέτες

 • Μελέτες Κυκλοφοριακών Συνδέσεων
 • Μελέτες ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία SEVESO III
 • Ειδικές Μελέτες ασφαλείας (ATEX, πρόληψη λεγιονέλλας)
 • Υδραυλικές Μελέτες (Διαχείριση υδατικών πόρων, Αντιπλημμυρικά Έργα, Οριοθέτηση και Διευθέτηση Ρεμάτων)
 • Τρισδιάστατες ψηφιακές εφαρμογές και Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις σε όλο το φάσμα των σύγχρονων μελετών με τη χρήση σύγχρονου εξοπλισμού και λογισμικού
 • Βιντεοσκοπήσεις με χρήση drone

 • Ενεργειακή επιθεώρηση, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
 • Ενεργειακοί έλεγχοι βάσει του Ν: 4342/2015 σε μεγάλες επιχειρήσεις
 • Επιλογή Εναλλακτικών Παρόχων Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου

 • Έγκριση- Γνωστοποίηση Εγκατάστασης
 • Έγκριση- Γνωστοποίηση Λειτουργίας
 • Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) – Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)
 • Άδειες Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων
 • Εγκρίσεις κυκλοφοριακών συνδέσεων
 • Έγκριση εγκαταστάσεων από ΕΦΕΤ
 • Πιστοποιητικά Πυροπροστασίας και υποστήριξη διαδικασίας κατάργησης πυροδιαμερισμάτων
 • Έκδοση οικοδομικών αδειών
 • Τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών -νομιμοποιήσεις
 • Έγκριση παρέκκλισης από ισχύοντες όρους δόμησης
 • Διαδικασία παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας

 • Υποστήριξη διαδικασίας Δημοπράτησης έργων, Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών και Επιλογής Αναδόχου Κατασκευής
 • Διαχείριση σύνθετων κτιριακών κατασκευών και έργων
 • Χρονικός προγραμματισμός & Οργάνωση έργων
 • Οργάνωση εργοταξίων και υποστήριξη της διαδικασίας επιλογής και αξιολόγησης υλικών, εξοπλισμού και προσωπικού
 • Έλεγχος κατασκευής και εφαρμογής εγκεκριμένων μελετών
 • Αντιμετώπιση και διαχείριση τεχνικών θεμάτων
 • Παρουσία και υποστήριξη ελέγχων δόμησης
 • Έλεγχος και προγραμματισμός Πιστοποιήσεων και Οικονομική παρακολούθηση των χρηματοροών και των πόρων των έργων
 • Value engineering (βελτίωση των μεθόδων κατασκευής, βελτιστοποίηση του χρόνου υλοποίησης και μείωση του κόστους)

 • Σύνταξη επιχειρηματικού πλάνου (business plan)
 • Σύνταξη, μελέτη, υποβολή και διαχείριση Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων
 • Επιδοτήσεις μέσω:

Αναπτυξιακού νόμου

ΕΣΠΑ

 • Σχεδιασμός υλοποίησης προγραμμάτων, που χρηματοδοτούνται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ενδεικτικά:)
 • Χρηματοοικονομική διοίκηση
 • Αποτιμήσεις Εταιρειών & Αναδιάρθρωση – Εξυγίανση Επιχειρήσεων
 • Εύρεση και Αξιολόγηση Στελεχών
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Διαδικασίες διαδοχής σε Οικογενειακές Επιχειρήσεις, Επανασχεδιασμός επιχειρήσεων, Coaching-Mentoring, Έρευνες Μυστηριώδους Πελάτη).

 • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας σε περισσότερες από 2.100 επιχειρήσεις και σε 85.000 εργαζόμενους στην Ελλάδα
 • Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου –Emergency Plans
 • Έλεγχοi Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ HD 384
 • Υπηρεσίες μηχανικού επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης
 • Υπηρεσίες Συμβούλου ADR (ΣΑΜΕΕ)
 • Μετρήσεις παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος (θόρυβος, σκόνη, χημικές ουσίες)
 • Πραγματογνωμοσύνες συμβάντων (εργατικών ατυχημάτων, πυρκαγιών)
 • Εκπαιδεύσεις προσωπικού (α’ βοήθειες, πυρασφάλεια, ασφάλεια ανυψωτικών)

 • Διαχείριση Ποιότητας ISO 9001
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση ΙSO 14001
 • Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία ISO 45001
 • Διαχείριση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων HACCP- ISO 22000 – IFS – BRC
 • Ασφάλεια Πληροφοριών ISO 27001- Προστασία Προσωπικών Δεδομένων GDPR
 • Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001
 • Τεχνικοί φάκελοι για πιστοποίηση CE και κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών
 • Καταχώρηση χημικών, καλλυντικών & ιατροτεχνολογικών προϊόντων – σύνταξη MSDS
 • Εκπαιδεύσεις προσωπικού (ασφάλεια τροφίμων- GDPR)
Ο Όμιλος «Σαμαράς & Συνεργάτες» παρέχει ολοκληρωμένες τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλους τους φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, ενώ εδώ και χρόνια λειτουργεί ως τεχνικός σύμβουλος σε Υπουργεία, Περιφέρειες, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, Επιμελητήρια και άλλους θεσμικούς φορείς. Συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας μας είναι η πολυετής απασχόληση και η εξειδίκευσή της στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε πλήθος έργων, κάθε είδους μεγέθους και πολυπλοκότητας, ενώ διαθέτει εξαιρετικά σημαντική εμπειρία και αποτελεσματικότητα στις διαδικασίες Σχεδιασμού, Ωρίμανσης, Διαχείρισης και Υλοποίησης σύνθετων Έργων Υποδομών, Ενέργειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος, μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων.

 • Εκπόνηση Μελετών Αδειοδότησης και Κατασκευής κτιριακών έργων και έργων υποδομής
 • Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης Μελετών & Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
 • Διερεύνηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος και Καταγραφή, Έλεγχος και Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων
 • Έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριοτήτων (αθλητικών εγκαταστάσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, παιδικών χαρών κτλ)
 • Εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας και Κυκλοφοριακών Μελετών
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός– Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αδειοδότησης έργων
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη σε θέματα Χωροταξίας – Πολεοδομίας και Ανάπτυξης Ακινήτων, Εκτίμηση Αξίας Ακινήτων, Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
 • Σύνταξη και παρακολούθηση Μητρώου Έργου και Προγράμματος Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.)
 • Σύνταξη και παρακολούθηση Οικονομικού & Χρονικού Προγραμματισμού Έργων
 • Υπηρεσίες συμβούλου για την τροποποίηση – αναβάθμιση, βελτίωση και εναρμόνιση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου
 • Διενέργεια Ελέγχων Ασφαλούς λειτουργίας Κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Πυροπροστασίας
 • Project Management, Επίβλεψη κατασκευής & Έλεγχος προδιαγραφών τεχνικών έργων
 • Παραλαβή (commissioning) κτιριακών έργων, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και έργων υποδομής

 • Παρακολούθηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων – Έγκαιρη ενημέρωση δικαιούχων & διερεύνηση δυνατοτήτων ένταξης προτεινόμενων πράξεων / έργων
 • Προετοιμασία, διαχείριση, αξιολόγηση και υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ
 • Προετοιμασία, σύνταξη τεχνικών δελτίων πράξεων και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης πράξεων / έργων
 • Έλεγχος και ανάπτυξη διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων
 • Έλεγχος διαδικασιών ωρίμανσης μελετών, δημοπράτησης, συμβασιοποίησης και υλοποίησης πράξεων / έργων
 • Τεχνική και διαχειριστική υποστήριξη φορέων στην παρακολούθηση και στον έλεγχο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 • Επίβλεψη κατασκευής – Ποιοτικός Έλεγχος προδιαγραφών & διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων
 • Χρηματοοικονομική και Λογιστική παρακολούθηση πράξεων

 • Σχεδιασμός, αξιολόγηση, χρηματοδότηση και διαχείριση περιβαλλοντικών και ενεργειακών έργων και προγραμμάτων
 • Μελέτες και σχέδια αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής προσομοίωσης κτιρίων και εγκαταστάσεων
 • Εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης Ενέργειας, Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης υποδομών και δικτύων
 • Διενέργεια ενεργειακών ελέγχων – Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Ακινήτων και Εγκαταστάσεων
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικές Περιβαλλοντικές Εκτιμήσεις
 • Χωροθέτηση, Σχεδιασμός διαχείρισης, κατασκευής και λειτουργίας Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Διαχείριση Υδάτων
Ο Όμιλος «Σαμαράς & Συνεργάτες» διαθέτει τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία στον κλάδο της Χωροταξίας και της Πολεοδομίας, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης, αφού καθορίζουν τις περιοχές που θα αξιοποιηθούν, τους όρους με τους οποίους θα γίνονται οι επενδύσεις, αλλά και τις περιοχές που θα «φυλαχθούν» ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά και ανθεκτικότητα του χωρικού περιβάλλοντος. Ο Όμιλος «Σαμαράς & Συνεργάτες» με σεβασμό στο περιβάλλον, στην κοινωνία, αλλά και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και την οικονομική ανάπτυξη παρέχει μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες πολεοδόμου -χωροτάκτη μηχανικού σ’ όλους τους αναπτυξιακούς τομείς. Οι υπηρεσίες μας παρέχονται σε ιδιώτες επενδυτές και σ’ όλους τους μεγάλους Ομίλους και σε πολυεθνικές για τη βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους -μ’ όλα τα ανταγωνιστικά εργαλεία σχεδιασμού, όπως οι στρατηγικές επενδύσεις- καθώς και σε φορείς του ευρύτερου Δημοσίου (Δήμοι, Περιφέρειες, Δημόσιες εταιρείες) για την οργάνωση του χώρου, την απόδοση χωρικής ταυτότητας στα έργα που προγραμματίζονται και για τη διαχείριση και αξιοποίηση χαρτοφυλακίου ακινήτων.

 • Τεχνικοί Έλεγχοι Ακινήτων.
 • Εκθέσεις διερεύνησης χρήσεων γης και όρων δόμησης ακινήτων.
 • Εκθέσεις Χωροταξικής Θεώρησης Ακινήτων και ευρύτερων ζωνών και εκτάσεων.
 • Τεχνικές Εκθέσεις Σκοπιμότητας και Αξιολόγησης Σεναρίων Αξιοποίησης Ακινήτων
 • Τεχνικές Εκθέσεις συγκριτικής αξιολόγησης ακινήτων και βέλτιστης χωροθέτησης επενδύσεων.
 • Σύνταξη πλάνου τεχνικής ωρίμανσης ακινήτου και υποδοχής νέας δραστηριότητας

 • Διαχείριση συγκέντρωσης γνωμοδοτήσεων
  • χρήσεις γης – όροι δόμησης
  • δασικά
  • αρχαιολογία
  • περιβαλλοντικά
  • Ρέματα, αιγιαλός & παραλία
 • Διασφάλιση χρήσεων γης και όρων ανάπτυξης
  • Γνωμοδοτήσεις – νομοτεχνική υποστήριξη
  • Υποστήριξη ένταξης στις Στρατηγικές Επενδύσεις
  • Χρήση Πολεοδομικών Εργαλείων και Μελετών για τη βελτίωση των όρων ανάπτυξης.
  • Παρεμβάσεις σε εν εξελίξει πολεοδομικά σχέδια

 • Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια σημαντικών επενδύσεων & υποδοχέων αστικής ανάπλασης και ολοκληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων
 • Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια
 • Μελέτες Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή
 • Μελέτες Επιχειρηματικών Πάρκων
 • Σύνθετα & Μικτά Τουριστικά Καταλύματα
 • ΠΕΡΠΟ – ΠΠΑΙΠ | Ιδιωτικές Πολεοδομήσεις
 • ΕΣΧΑΣΕ | Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων
 • ΕΣΧΑΔΑ | Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων
 • Τοπικά Ρυμοτομικά Σχέδια χωροθέτησης κοινωφελών χρήσεων
 • Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής
 • Τροποποιήσεις Πολεοδομικών Μελετών & Ρυμοτομίας
 • Τροποποιήσεις Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, Πολεοδομικών Μελετών & Ρυμοτομίας
 • Μελέτες Σημειακής Τροποποίησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων
 • ΣΜΠΕ | Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας
 • Μελέτες Οριοθέτησης Ρεμάτων
 • Μελέτες Κυκλοφοριακών Συνδέσεων
 • Μελέτες Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων
 • Μελέτες Δικτύων Υποδομής
 • Μελέτες Οριοθέτησης Οικισμών
 • Μελέτες Αναγνώρισης Κοινόχρηστων Οδών
 • Μελέτες Εναρμόνισης Χρήσεων Γης μεταξύ των διαφόρων επιπέδων σχεδιασμού.
 • Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες Τομέων Ανάπτυξης

 • Διαχείριση και Τεχνική Υποστήριξη Επενδυτικών Πλάνων (Project Management).
 • Συμβουλευτική τροποποίησης – βελτίωσης και εναρμόνισης νομοθετικού & κανονιστικού πλαισίου

 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλα τα θέματα πολεοδομικού, χωροταξικού σχεδιασμού και σχεδιασμού ήπιων μεταφορών.
 • Υπηρεσίες project management για την ολοκλήρωση σύνθετων διοικητικών πράξεων έγκρισης ανάπτυξης έργων.
 • Εκθέσεις πολυκριτιριακής ανάλυσης, κατηγοριοποίησης, συγκριτικής αξιολόγησης και αξιοποίησης χαρτοφυλακίων ακινήτων.
 • Κατάρτιση σχεδίων στρατηγικής αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας φορέων.
 • Εκθέσεις σκοπιμότητας χωροθέτησης κοινωφελών χρήσεων (χώροι στάθμευσης,
 • Εκθέσεις διάγνωσης απαιτούμενων διαδικασιών και μελετών ωρίμανσης έργων & χρονοδιαγράμματα.
 • Υπηρεσίες συμβούλου για την τροποποίηση – αναβάθμιση, βελτίωση και εναρμόνιση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου
 • Γνωμοδοτήσεις σε διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού
Ο Όμιλος «Σαμαράς & Συνεργάτες» στον κλάδο του Τουρισμού διαθέτει πολυετή εμπειρία στη μελέτη – αδειοδότηση – επίβλεψη, την παροχή τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και την ολοκληρωμένη διαχείριση έργων τουριστικών καταλυμάτων και σχετικών υποδομών. Συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους ξενοδοχειακούς ομίλους της χώρας, παρέχοντας ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε κάθε στάδιο ωρίμανσης ενός νέου έργου ή κατά τη διάρκεια λειτουργίας υφιστάμενων τουριστικών εγκαταστάσεων. Η συμβολή του είναι καθοριστική στη δημιουργία, αλλά και στην αναβάθμιση τουριστικών θέρετρων υψηλών διεθνών προδιαγραφών, που αναδεικνύουν το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας.

 • Εύρεση ακινήτων- Εύρεση βέλτιστης γεωγραφικής θέσης επένδυσης
 • Έρευνα & Έλεγχος Xωροθέτησης
 • Υπηρεσίες Εκτίμησης, Διαμεσολάβησης & Διαχείρισης Ακινήτων από πιστοποιημένους εκτιμητές
 • Τοπογραφική διερεύνηση ακινήτου (έρευνα πολεοδομικού καθεστώτος & όρων δόμησης, έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας- συμβολαίων, έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας-συμβολαίου, έλεγχος κτηματολογικών δεδομένων, διερεύνηση πιθανών επερχόμενων πολεοδομικών αλλαγών ακινητού)
 • Έλεγχος περιβαλλοντικών δεσμεύσεων
 • Πολεοδομική διερεύνηση ακινητού (αυτοψία, έλεγχος αδειολογικής & πολεοδομικής κατάστασης ακινήτου)
 • Μελέτες χωροθέτησης και βέλτιστης δομής κτιριακών υποδομών
 • Έλεγχος καταλληλότητας κτιρίων για μετατροπή σε κατάλυμα ή αναβάθμιση καταλύματος
 • Ειδικά Χωρικά Σχέδια
 • Πολεοδομικές Μελέτες Ιδιωτικών Πολεοδομήσεων
 • Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ)

 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)
 • Μελέτες Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων
 • Μελέτες και Εγκρίσεις Κυκλοφοριακών Συνδέσεων
 • Άδειες Εγκατάστασης και λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων και ειδικών τουριστικών υποδομών

Οριστικές Μελέτες –Μελέτες Εφαρμογής

 • Τοπογραφικές Μελέτες
 • Αρχιτεκτονικές μελέτες
 • Στατικές Μελέτες και Μελέτες στατικής επάρκειας
 • Μελέτες Η/Μ Εγκαταστάσεων
 • Μελέτες Πυροπροστασίας
 • Διαχείριση πολεοδομικής αδειοδότησης κτιρίων (έκδοση οικοδομικών αδειών)
 • Τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και έκδοση άδειας νομιμοποίησης

Ειδικές Μελέτες

 • Υδραυλικές Μελέτες (Διαχείριση υδατικών πόρων, Αντιπλημμυρικά Έργα, Οριοθέτηση και Διευθέτηση Ρεμάτων)
 • Μελέτες καθορισμού αιγιαλού και παραλίας
 • Τρισδιάστατες ψηφιακές εφαρμογές και Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις σε όλο το φάσμα των σύγχρονων μελετών με τη χρήση σύγχρονου εξοπλισμού και λογισμικού
 • Βιντεοσκοπήσεις με χρήση drone

 • Ενεργειακή επιθεώρηση, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
 • Ενεργειακοί έλεγχοι βάσει του Ν: 4342/2015 σε μεγάλες επιχειρήσεις
 • Επιλογή Εναλλακτικών Παρόχων Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου

 • Υποστήριξη διαδικασίας Δημοπράτησης έργων, Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών και Επιλογής Αναδόχου Κατασκευής
 • Διαχείριση σύνθετων κτιριακών κατασκευών και έργων
 • Χρονικός προγραμματισμός & Οργάνωση έργων
 • Οργάνωση εργοταξίων και υποστήριξη της διαδικασίας επιλογής και αξιολόγησης υλικών, εξοπλισμού και προσωπικού
 • Έλεγχος κατασκευής και εφαρμογής εγκεκριμένων μελετών
 • Αντιμετώπιση και διαχείριση τεχνικών θεμάτων
 • Παρουσία και υποστήριξη ελέγχων δόμησης
 • Έλεγχος και προγραμματισμός Πιστοποιήσεων και Οικονομική παρακολούθηση των χρηματοροών και των πόρων των έργων
 • Value engineering (βελτίωση των μεθόδων κατασκευής, βελτιστοποίηση του χρόνου υλοποίησης και μείωση του κόστους)

 • Σύνταξη επιχειρηματικού πλάνου (business plan)
 • Σύνταξη, μελέτη, υποβολή και διαχείριση Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων
 • Επιδοτήσεις μέσω:
 • Αναπτυξιακού Νόμου
 • ΕΣΠΑ
 • Σχεδιασμός υλοποίησης προγραμμάτων, που χρηματοδοτούνται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή –ενδεικτικά:
 • Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου
 • Χαρτογράφηση Κινδύνων και Διερεύνηση Απάτης από Πιστοποιημένους Εσωτερικούς Ελεγκτές
 • Χρηματοοικονομική διοίκηση
 • Αποτιμήσεις Εταιρειών & Αναδιάρθρωση – Εξυγίανση Επιχειρήσεων
 • Eκπαιδευτικές Παρεμβάσεις (Ηγεσία & Κουλτούρα, Πωλήσεις, Marketing, Προσωπική Ανάπτυξη, Eιδικά Σεμινάρια)
 • Εύρεση & Αξιολόγηση Στελεχών
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Διαδικασίες Διαδοχής σε Οικογενειακές Επιχειρήσεις, Επανασχεδιασμός Επιχειρήσεων, Coaching – Mentoring, Έρευνες Μυστηριώδους πελάτη)

 • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας σε περισσότερες από 2.100 επιχειρήσεις και σε 85.000 εργαζομένους στην Ελλάδα
 • Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου – Emergency plans
 • Έλεγχοι Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ HD 384
 • Υπηρεσίες μηχανικού επίβλεψης λειτουργίας & συντήρησης
 • Ειδικές μελέτες ασφάλειας (ΑΤΕΧ, πρόληψη λεγιονέλλας)
 • Πραγματογνωμοσύνες συμβάντων (εργατικών ατυχημάτων, πυρκαγιών)
 • Εκπαιδεύσεις προσωπικού (α’ βοήθειες, πυρασφάλεια)

 • Τεχνική υποστήριξη πιστοποίησης κατάταξης καταλυμάτων
 • Τεχνική υποστήριξη πιστοποίησης σημάτων Boutique Hotel και Glamping
Ο Όμιλος «Σαμαράς & Συνεργάτες» παρέχει ολοκληρωμένες τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σ’ όλους τις πιθανές εφαρμογές της Κυκλικής Οικονομίας στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα με σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Στον Τομέα της Κυκλικής Οικονομίας ειδικευόμαστε στις Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και στις Στρατηγικές Επενδύσεις σε ρόλο Τεχνικού Συμβούλου, Τεχνικού, Περιβαλλοντικού και Κοινωνικού Συμβούλου Χρηματοδοτών και Ανεξάρτητου Ελεγκτή - Μηχανικού. Προσφέρουμε υπηρεσίες διαχείρισης υποδομών, συναλλαγών και διαχείρισης πόρων στους παρακάτω τομείς:  
 • Διαχείριση Απορριμμάτων
 • Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή
 • Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

 • Τεχνολογίες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Αερόβια, Αναερόβια Επεξεργασία, Ενεργειακή Αξιοποίηση, Παραγωγή RDF, SRF) και Εμπορικός Έλεγχος σε Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) αλλά και ΧΥΤΥ
 • Τεχνικός Σύμβουλος και Υποστήριξη του Ιδιωτικού Φορέα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση Υποδομών (ΜΕΑ, ΜΕΒΑ, ΧΥΤΥ)
 • Μελέτη Σκοπιμότητας και Ανάλυση του Συνολικού Επιχειρηματικού Μοντέλου για όλες τις τεχνολογίες επεξεργασίας αποβλήτων
 • Δημοπράτηση Έργων και Υποστήριξη στην Υποβολή Προσφορών
 • Στρατηγική και Ανάλυση Πολιτικής σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και κυκλικής οικονομίας.

 

Συνεργαζόμαστε με τον Ιδιωτικό (Επενδυτές και Τράπεζες) και Δημόσιο Τομέα για την ανάπτυξη λύσεων, που προωθούν την εξοικονόμηση και τη βιωσιμότητα από τη σύλληψη ενός έργου μέχρι και τη λειτουργία του 

 • Εκπόνηση Ενεργειακής Πολιτικής και Έλεγχος Πεδίου
 • Τεχνικός, Περιβαλλοντικός και Κοινωνικός Έλεγχος σε Αιολικά Πάρκα και ΦΒ Πάρκα
 • Κτιριακές Εγκαταστάσεις (Net Zero)
 • Έξυπνα Δίκτυα και Πολιτικές Εξοικονόμησης Ενέργειας από ΑΠΕ με γνώμονα την ανθεκτικότητα των συστημάτων στο εύρος του χρόνου
 • Επιτυχής Υποστήριξη σε μικρής εμβέλειας συστημάτων ΑΠΕ και εγχειρημάτων ανάπλασης
 • Αξιολογήσεις για την εκπομπή του Διοξειδίου του Άνθρακα και Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής.

 

 • Εκπόνηση Στρατηγικών για την Προστασία των Υδάτινων Πόρων και του Περιβάλλοντος
 • Αντιμετώπιση Ξηρασίας Σχεδιασμός και Διαχείριση
 • Σχεδιασμός και Παρακολούθηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων
 • Σχέδια Δράσης για την αντιμετώπιση πλημμύρας
 • Βελτιστοποίηση Λειτουργικού Κόστους Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων.

1.Τεχνικός Σύμβουλος Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης

 

Προετοιμασία συμμετοχής στο διαγωνισμό (από την Πρόσκληση Συμμετοχής σε Ανταγωνιστικό Διάλογο έως και την Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών)

Υποστήριξη του ΙΦΣ στη διαδικασία Due Diligence για το Χρηματοοικονομικό κλείσιμο, Παρακολούθηση κατασκευής (εργασιών) και παρακολούθηση λειτουργίας υπηρεσιών

 

2.Ανεξάρτητος Ελεγκτής Περιόδου Εργασιών και Περιόδου Υπηρεσιών

Έλεγχος μελετών, που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της Διαδικασίας Ελέγχου από την Αναθέτουσα Αρχή,

Επιβεβαίωση Περαίωσης Εργασιών, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Κατασκευής και

Έκδοση Βεβαιώσεων Χρηματοδοτικής Συμβολής –εφόσον απαιτούνται- Πιστοποιητικού Ετοιμότητας και Πιστοποιητικού Αποδοχής και επιβεβαίωση της Ημερομηνίας Διαθεσιμότητας των Υπηρεσιών.

 

3.Τεχνικός Σύμβουλος Χρηματοδοτών

Due Diligence (διεθνής όρος) για το Χρηματοοικονομικό κλείσιμο, παρακολούθηση κατασκευής και παρακολούθηση λειτουργίας].

 

4.Τεχνικός Σύμβουλος Αναθέτουσας Αρχής

Προετοιμασία τεχνικών στοιχείων των τευχών,

Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια του Ανταγωνιστικού Διαλόγου έως το πέρας αυτού,

Υποστήριξη στο στάδιο αξιολόγησης των Δεσμευτικών Προσφορών έως και την έναρξη ισχύος της Σύμβασης Σύμπραξης,

Παρακολούθηση εργασιών και παρακολούθηση υπηρεσιών

 

5.Ανεξάρτητος Περιβαλλοντικός και Κοινωνικός Σύμβουλος.

Η προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης – συγκεκριμένα η διατήρηση του σημερινού περιβαλλοντικού και κοινωνικού κεφαλαίου για τις μελλοντικές γενιές – υποστηρίζεται από τη στρατηγική και τους στόχους των Ευρωπαϊκών και των Ελληνικών τραπεζών όταν εξετάζουν μια πιθανή χρηματοδότηση επένδυσης σε όλους τους τομείς.

Η στρατηγική αυτή στον τομέα της δανειοδότησης υποδομών οδηγείται από περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιταγές και χωρίζεται σε δέκα θεματικές ενότητες (Πρότυπα) οι οποίες συνοψίζονται παρακάτω:

 • Αξιολόγηση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού αντικτύπου της επένδυσης,
 • Συνθήκες Εργασίας και Εργασιακή Πολιτική,
 • Εξοικονόμηση Πόρων και Πρόληψη της Ρύπανσης,
 • Υγιεινή και Ασφάλεια,
 • Απόκτηση γης, Μη-Οικειοθελής Αποχώρηση και Οικονομικό Αντίκτυπο,
 • Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Προστασία των Φυσικών Πόρων,
 • Ιθαγενείς (αφορά σε επενδύσεις σε χώρες όπου υπάρχουν τέτοιοι πληθυσμοί),
 • Πολιτιστική Κληρονομιά,
 • Χρηματοοικονομικοί μεσάζοντες,
 • Συμμετοχικότητα των εμπλεκόμενων μερών.

Όταν λοιπόν οι χρηματοδοτικοί φορείς ενδιαφέρονται να επενδύσουν, αρχικά θέλουν να καταλάβουν και να ελαχιστοποιήσουν όλα τα βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα τεχνικά και κοινωνικό-περιβαλλοντικά ρίσκα πριν να δεσμευτούν σε δανεισμό ή στην ίδια την επένδυση. Για να το κάνουν αυτό ακολουθούν τη μεθοδολογία του περιβαλλοντικού και κοινωνικού ελέγχου σύμφωνα με τις παραπάνω θεματικές ενότητες.

 

Η ίδια μεθοδολογία ακολουθείται κατά τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας ενός έργου κατά τη διάρκεια του περιβαλλοντικού και κοινωνικού ελέγχου σε συνεργασία με τους Χρηματοδότες και τις απαιτήσεις τους:

 • Προετοιμάζεται το Περιβαλλοντικό και Κοινωνικό Ερωτηματολόγιο κατά τα Πρότυπα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) προκειμένου να συλλεχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες και να ολοκληρωθεί επικείμενος έλεγχος αρχικά των εγγράφων/πληροφοριών του έργου,
 • Ακολουθεί η προετοιμασία αρχικής έκθεσης εντοπισμού κύριων κρίσιμων σημείων (red flag report),
 • Προετοιμάζεται η Ανάλυση για τον εντοπισμό των ελλείψεων (Gap Analysis) σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα για να εξεταστεί η συμμόρφωση του έργου με τις απαιτήσεις των Προτύπων των Χρηματοδοτών,
 • Ακολουθεί η σύνταξη του Περιβαλλοντικού και Κοινωνικού Σχεδίου Δράσης (Environmental and Social Action Plan (ESAP)),
 • Τα ανωτέρω αξιολογούνται υπό το πρίσμα ενός Matrix Ανάλυσης Ρίσκων (Low, Medium, High),
 • Προκειμένου να αποτυπωθούν όλα τα παραπάνω, παραδίδεται τελική έκθεση με τα πορίσματα όλων των ανωτέρω βημάτων,
 • Η παρακολούθηση του έργου (κατασκευή και λειτουργία) πραγματοποιείται μέσω της παρακολούθησης του Περιβαλλοντικού και Κοινωνικού Σχεδίου Δράσης και σε συνεργασία με τον Τεχνικό Σύμβουλο των Χρηματοδοτών, όπου απαιτείται.
 • Την ίδια στιγμή αξιολογούνται όλα τα έγγραφα και συμβόλαια του έργου (σύμβαση μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και πολιτικές του αναδόχου) σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Προτύπων των Χρηματοδοτών.

 

Ο Όμιλος «Σαμαράς & Συνεργάτες» παρέχει ολοκληρωμένες τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σ’ όλα τα μεγάλα Έργα Υποδομών της χώρας με σκοπό την ανάπτυξη και την αύξηση της αποτελεσματικότητας τους για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών τους. Συγκριτικό πλεονέκτημα του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες» είναι η πολυετής απασχόληση και η εξειδίκευσή του στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και εκπόνησης μελετών σε πληθώρα έργων, ανεξαρτήτου μεγέθους και πολυπλοκότητας, σε Υπουργεία, Διαχειριστικές Αρχές, Περιφέρειες, Δήμους, Επιμελητήρια, Υπηρεσίες και γενικά Δομές του Δημόσιου Τομέα, συμμετέχοντας, ταυτόχρονα, ενεργά και στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου. Επιπλέον, οι εταιρείες του Ομίλου κατέχουν μελετητικά πτυχία για την εκπόνηση διαφόρων κατηγοριών μελετών και μέχρι την ανώτερη Ε’ τάξη πτυχίου. Ο Όμιλος δύναται να παρέχει ένα ευρύτατο φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών στους τομείς Μελετών, Αδειοδότησης,  της Τεχνικής και Διαχειριστικής Υποστήριξης Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.

 • Υπηρεσίες Εκτίμησης & Ακινήτων από πιστοποιημένους εκτιμητές
 • Μελέτη Βέλτιστης Χρήσης Ακινήτων
 • Έρευνα Αγοράς Ακινήτων
 • Αξιολόγηση Μισθωτικής Αξίας Ακινήτων
 • Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια για θεσμοθέτηση περιοχών
  • Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημόσιων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ)
  • Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ)
  • Τοπικά Χωρικά Σχέδια (ΤΧΣ)
 • Εκπόνηση Μελετών και σύνταξη φακέλου για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων

Περιβαλλοντικές Μελέτες

 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων & Φάκελοι Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων
 • Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις
 • Μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας
 • Μελέτες εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων
 • Χωροθέτηση, Σχεδιασμός διαχείρισης, κατασκευής και λειτουργίας Πράσινων Σημείων ΟΤΑ

Μελέτες Υποδομών και Κτιριακών Έργων Δημοσίου

 • Τοπογραφικές Μελέτες
 • Πολεοδομικές & Χωροταξικές Μελέτες
 • Μελέτες Οδοποιίας
  • Κυκλοφοριακές μελέτες (Μελέτες κυκλοφοριακής και εργοταξιακής σήμανσης, κυκλοφοριακών κόμβων).
  • Συγκοινωνιακές μελέτες υποστήριξης έργων ΑΠΕ.
  • Μελέτες βελτίωσης δημοτικών οδών, οδών επαρχιακού και εθνικού δικτύου
  • Μελέτες Αυτοκινητόδρομων, Ανισόπεδων και Ισόπεδων Κόμβων
 • Μελέτες Δασικής και Αγροτικής Οδοποιίας
 • Μελέτες Κυκλοφοριακών Συνδέσεων Εγκαταστάσεων
 • Υδραυλικές Μελέτες (Διαχείριση υδατικών πόρων, Αντιπλημμυρικά Έργα, Οριοθέτηση και Διευθέτηση Ρεμάτων)
 • Αρχιτεκτονικές Μελέτες
 • Ειδικές αρχιτεκτονικές Μελέτες Ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων και Μελέτες Αποκατάστασης διατηρητέων κτιρίων και συνόλων
 • Στατικές Μελέτες
 • Μελέτες Η/Μ Εγκαταστάσεων
 • Μελέτες Πυροπροστασίας
 • Μελέτες Πρασίνου
 • Τρισδιάστατες ψηφιακές εφαρμογές και Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις σε όλο το φάσμα των σύγχρονων μελετών με τη χρήση σύγχρονου εξοπλισμού και λογισμικού
 • Λύσεις σε όλο το φάσμα των GIS
 • Βιντεοσκοπήσεις με χρήση drone

Εξοικονόμηση ΕνέργειαςΕνεργειακές Αγορές

 • Ενεργειακή επιθεώρηση & Μελέτη Εξοικονόμησης Ενέργειας- Ενεργειακής Αναβάθμισης κτιρίων, υποδομών και δικτύων
 • Ανάλυση κόστους επένδυσης για τη βελτίωση της ενεργειακής κατάστασης των κτιρίων και εγκαταστάσεων και απόσβεσής της
 • Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Ακινήτων και Εγκαταστάσεων
 • Επιλογή Εναλλακτικών Παρόχων Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου
 • Υπηρεσίες Ενεργειακού Συμβούλου προς εταιρείες ενέργειας και Δημόσιους Φορείς / Οργανισμούς
 • Υπηρεσίες Διερεύνησης δυνατοτήτων Σύστασης Ενεργειακών Κοινοτήτων από Φορείς του Δημοσίου

 • Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) – Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)
 • Εγκρίσεις κυκλοφοριακών συνδέσεων
 • Πιστοποιητικά Πυροπροστασίας
 • Έκδοση οικοδομικών αδειών
 • Τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών -νομιμοποιήσεις
 • Έγκριση παρέκκλισης από ισχύοντες όρους δόμησης
 • Διαδικασία παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας
 • Εγκρίσεις από Συμβούλια Αρχιτεκτονικής
 • Εγκρίσεις από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) & το Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων
 • Εγκρίσεις Κτιριολογικού για όλες τις Δομές Εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας
 • Εγκρίσεις Αθλητικών Εγκαταστάσεων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
 • Εγκρίσεις από το Δασαρχείο

 • Υποβολή προτάσεων στην ΕΓΣΔΙΤ.
 • Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του έργου.
 • Υποβολή προτάσεων σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις διαθεσιμότητας και λειτουργικών χαρακτηριστικών του έργου.
 • Προσδιορισμός, ανάλυση και εκτίμηση όλων των επιμέρους τεχνικών κινδύνων που σχετίζονται με το έργο και αφορούν στα ακίνητα, τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση του έργου.
 • Κατάρτιση πίνακα επιμερισμού κινδύνων μεταξύ Δημόσιου – ΙΦΣ.
 • Κατάρτιση τεύχους λειτουργικών απαιτήσεων του έργου.
 • Προσδιορισμός των όρων των προς κατάρτιση συμβατικών κειμένων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και συμμετοχή στον ανταγωνιστικό διάλογο με τους υποψήφιους.
 • Παροχή συμβουλών κατά την αξιολόγηση του τεχνικού σκέλους των προσφορών των υποψηφίων.
 • Υποστήριξη έως την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης με τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης, μετά την οριστικοποίηση των συμβατικών εγγράφων και τον προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

 • Υπηρεσίες τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης διαγωνισμών και έργων.
 • Διαχείριση σύνθετων κτιριακών κατασκευών και έργων
 • Έλεγχος διαδικασιών σύνταξης μελέτης, τευχών δημοπράτησης, συμβασιοποίησης και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων.
 • Τήρηση Τεχνικών Δελτίων Παρακολούθησης έργων.
 • Τροποποιήσεις – επικαιροποιήσεις  των Τεχνικών Δελτίων Πράξεων ΤΔΠ και Τεχνικών Δελτίων Υποέργων ΤΔΥ.
 • Έλεγχος των Δημοσίων Συμβάσεων, Λογαριασμών, ΑΠΕ, Δελτίων Δήλωσης Δαπανών.
 • Χρονικός προγραμματισμός & Οργάνωση έργων
 • Έλεγχος και προγραμματισμός Πιστοποιήσεων και Οικονομική παρακολούθηση των χρηματοροών και των πόρων των έργων
 • Value engineering (βελτίωση των μεθόδων κατασκευής, βελτιστοποίηση του χρόνου υλοποίησης και μείωση του κόστους)
 • Παραλαβή (commissioning) κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Αξιολόγηση – Ανάπτυξη δεξιοτήτων στελεχών ΟΤΑ σε θέματα Ηγεσίας

 • Διερεύνηση Πηγών Χρηματοδότησης
 • Προετοιμασία Φακέλων Χρηματοδότησης
 • Συμβουλευτική υποστήριξη στην υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
 • Παρακολούθηση & Διαχείριση επενδυτικών έργων
 • Εμπορία αστικού εξοπλισμού σε συνεργασία με άλλους φορείς
 • Αναγνώριση των ευκαιριών και εκπόνηση των μελετών με σκοπό τη χρηματοδότηση των τεχνολογικών, επενδυτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Δράσεων και Πρωτοβουλιών,
 • Συνεργασία με Ερευνητικά Ινστιτούτα, Πανεπιστήμια και Κέντρα Έρευνας και Τεχνολογίας

 • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας σε περισσότερες από 2.500 επιχειρήσεις και σε 100.000 εργαζομένους στην Ελλάδα
 • Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου – Emergency plans
 • Έλεγχοι Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ HD 384
 • Υπηρεσίες μηχανικού επίβλεψης λειτουργίας & συντήρησης
 • Υπηρεσίες Συμβούλου ADR (ΣΑΜΕΕ)
 • Μετρήσεις παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος (θόρυβος, σκόνη, χημικές ουσίες)
 • Πραγματογνωμοσύνες συμβάντων (εργατικών ατυχημάτων, πυρκαγιών)
 • Εκπαιδεύσεις προσωπικού (α’ βοήθειες, πυρασφάλεια, ασφάλεια ανυψωτικών)
 • Διαχείριση Ποιότητας ISO 9001
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση ΙSO 14001
 • Διαχείριση Οδικής Ασφάλειας ISO 39001
 • Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ISO 45001
 • Ασφάλεια Πληροφοριών ISO 27001- Προστασία Προσωπικών Δεδομένων GDPR
 • Διαχείριση Ενέργειας ISO 50001
 • Έκδοση Πιστοποιητικού Απαλλαγής από Επικίνδυνα Αέρια (GAS FREE)

 

 

 

Ο Όμιλος «Σαμαράς & Συνεργάτες» έχει αδειοδοτήσει στα 30 έτη λειτουργίας του περισσότερα από 2.500 πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων, 900 συνεργεία και αντιπροσωπείες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων όλων των ειδικοτήτων, 700 σταθμούς αυτοκινήτων, εγκαταστάσεις ΙΚΤΕΟ, πλυντήρια – λιπαντήρια αυτοκινήτων και εμπορευματικούς σταθμούς. Επίσης, έχει ασχοληθεί με περισσότερες από 3.500 υποθέσεις κυκλοφοριακών συνδέσεων εγκαταστάσεων. Το Τμήμα Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων προσφέρει Σχεδιασμό της βέλτιστης υποδομής, Μελέτη του χώρου, Διερεύνηση της βέλτιστης τεχνικής και οικονομικής πρότασης για υποδομή, Ηλεκτρολογική μελέτη της υποδομής, Μελέτη των αναγκών ενέργειας της υποδομής, Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών προς τον ΔΕΔΔΗΕ, αν αυτό χρειάζεται και Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την έγκριση και αδειοδότηση υποδομών

 • Πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG –

AutoGas) και φυσικού αερίου (CNG & L-CNG)

 • Πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου και

φυσικού αερίου σε λιμάνια και μαρίνες.

 • Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων Ιδιωτικής Χρήσης

Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων σε εργοτάξια,

λατομεία, μεταλλεία, ορυχεία, μεταφορικές εταιρείες

 • Σταθμών Αυτοκινήτων (Parking) με υγρά καύσιμα
 • Σταθμών αυτοκινήτων (Parking) στεγασμένων και υπαίθριων
 • Σταθμών Βαρέων Οχημάτων (Parking) στεγασμένων και υπαίθριων
 • Πλυντηρίων – Λιπαντηρίων Αυτοκινήτων στεγασμένων και υπαίθριων
 • Συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων όλων των ειδικοτήτων
 • Αντιπροσωπειών Αυτοκινήτων
 • Έκδοση Αδειών Ασκήσεως Επαγγέλματος

Τεχνιτών Αυτοκινήτων – Βεβαίωση ορθής αναγγελίας έναρξης ασκήσεων επαγγέλματος τεχνίτη οχημάτων

 • Έκδοση εξουσιοδότησης χορήγησης Καρτών

Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.)

 • Συνεργείων Επισκευής και Συντήρησης

Μηχανημάτων Έργων (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.)

 • Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων Σ.Ε.Α.

(Πλυντήρια – Λιπαντήρια – Συνεργεία Αυτοκινήτων- Auto market- Χώροι

Υγειονομικού Ενδιαφέροντος)

 • Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

(ΙΚΤΕΟ)

 • Εμπορευματικών Σταθμών Αυτοκινήτων (Ε.Σ.Α.)
 • Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων
 • Εταιρειών Οδικής Βοήθειας – Συνεργατών Οδικής Βοήθειας
 • Συσκευές φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων

(Πρατήρια, Συνεργεία και Σταθμοί, Πλυντήρια – Λιπαντήρια , ΙΚΤΕΟ)

 • Κυκλοφοριακές Μελέτες
 • Μελέτες ισόπεδων κόμβων, ανισόπεδων

κόμβων και κυκλικών κόμβων

 • Μελέτες Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων
 • Μελέτες Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων –

Εργοταξιακή Σήμανση

 • Μελέτες Σήμανσης – Σηματοδότησης Οδών
 • Μελέτες κυκλοφοριακής σύνδεσης

επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων – Διαδικασία πιστοποίησης καλής εκτέλεσης εργασιών κατασκευής

 • Μελέτες απότμησης πεζοδρομίου για την

είσοδο και έξοδο οχημάτων σε πρατήρια, συνεργεία, σταθμούς και

εγκαταστάσεις – Διαδικασία πιστοποίησης καλής εκτέλεσης εργασιών κατασκευής

 • Μελέτες έγκρισης διαμόρφωσης εισόδου –

εξόδου οχημάτων εγκαταστάσεων – Διαδικασία πιστοποίησης καλής εκτέλεσης εργασιών κατασκευής

 • Μελέτες σχεδιασμού κίνησης οχημάτων (διάδρομοι, θέσεις στάθμευσης, σήμανση κτλ) εντός ακινήτου

 • Έλεγχος αναδόχων κατασκευής ως προς την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων, της νομοθεσίας, των κανονισμών και προδιαγραφών
 • Διαχείριση σύμβασης κατασκευής
 • Έλεγχος μελετών και εγχειρίδιων ποιότητας και ασφάλειας
 • Εκπόνηση και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ασφάλειας/προστασίας/περιβάλλοντος
 • Χρονικός & Οικονομικός προγραμματισμός και έλεγχος έργου
 • Οργάνωση συστήματος αρχειοθέτησης τεχνικών και συμβατικών εγγράφων
 • Διασφάλιση ποιότητας
 • Παραλαβή υλικών (ποιοτικά και ποσοτικά)
 • Έλεγχος μελετών αναδόχων κατασκευής

 • Πιστοποίηση κατασκευής πρατηρίου Φυσικού Αερίου
 • Πιστοποίηση Εγκατάστασης Autogas
 • Περιοδικός έλεγχος αεροφυλακίου αεροσυμπιεστή
 • Περιοδικός έλεγχος ανυψωτικού οχημάτων
 • Έλεγχος συμμόρφωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης
 • κατά ΕΛΟΤ HD 384
 • Πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου για κάθε υφιστάμενη υπόγεια μεταλλική δεξαμενή υγρών καυσίμων (Π.Δ.118/06 και ΦΕΚ 119/2006)
 • Πιστοποίηση της συμμόρφωσης της κατασκευής κάθε καινούργιας μεταλλικής δεξαμενής υγρών καυσίμων (ΕΝ 12285 και Π.Δ.118/06 – ΦΕΚ 119/2006)
 • Πιστοποιητικό ελέγχου στεγανότητας των σωληνώσεων μεταφοράς υγρών καυσίμων (Π.Δ.118/06 – ΦΕΚ 119/Α/2006)
 • Περιοδικός έλεγχος Δεξαμενής Υγραερίου LPG σε εγκατάσταση πρατηρίου υγραερίου AUTOGAS  (ΦΕΚ 1221/2009 & ΦΕΚ 477/1993)